Napisz to po naszymu nr 5 – podsumowani

Pomału prziszoł czas na podsumowani testu „Napisz to po naszymu nr 5”.

Sam je link do testu: https://forms.gle/1Cq9q486EcZPYn978

Prziszło kole 40 ôdpowiedzi, tōż sōm my fest radzi a za wszystki dziynkujymy. Pytocie sie, kedy bydōm wyniki? Niy bydzie wynikōw nigdy, bo to niy ma kōnkurs, a yno trocha szpasu, ale tyż możno nauki. Napiszymy yno, jako my to widzymy, ale niy chcymy godać, że jedynie tak je dobrze. Możno u Was godo a pisze sie trocha inakszy. My chcymy głōwnie wyciepać polōnizmy, nowomowa, a dziepiyro potym zajmować sie szczegōłami a rōżnicami we godce. Bezto niy chcymy, coby te testy były za ciynżki a ôdstraszały ludzi ôd pisanio. Możno na drugi roz dōmy ze dwa zdania ciynżejsze.

A jako to było z tymi ôdpowiedziami? Jak dycko – roztomańcie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

 1. Chodź ze mną do piwnicy.

Moji tłōmaczyni: pōdź zy mnōm do pywnice

Ôdpowiedzi: pōdź/ pōć/slyź zy/sy mnōm do pywnice/ piwnice/ pywnicy/ piwnicy/ sklepu/ chlywika.

Uwagi: pōdź, a niy puć, bo puDa, puDZIe, puDymy

U nas dycko było „do pywnice”, ale możno w inkszych strōnach  ôdmiynio sie to inakszy?

http://dykcjonorz.eu/dykcjonorz/pywnica/

 

 1. Ten pan jest łysy

Moji tłōmaczyni: tyn chłop/ chop/ panoczek je glacaty/ mo glaca.

Ôdpowiedzi: tyn chop/ chłop/pōn/panoczek je glacaty/ mo glaca (jedna ôdpowiydź – mo łyso glaca.

Ôgōlnie niy ma źle

 

 1. Dywan leży na podłodze

Moji tłōmaczyni : tepich leży na delōwce/ delinie

Ôdpowiedzi: tepich/ lojfer leży/ lygo na delōwce/ delinie/ delinach/ zolu/ ziymi/ podłodze

Uwagi: u nas lojfer, to je  chodnik, niy dywan, ale niy bydymy sie sam spiyrać.

Leży, niy lygo, bo lygać (kłaść się) może istota żywo. Tepich może być położōny, kładzōny

Drzewianno je delōwka, abo delina. Zol to je wszystko pod nogami: asfalt, flizy, ziymia. Col to je do mierzynio (cal).

 

4. Ten płot jest drewniany.

Moji tłōmaczyni: tyn płot je drzewianny/ mo drzewianne sztachety

Ôdpowiedzi: tyn pot/ płot/ te ôgrodzynie je drzewianny/ z drzewa/ drywniany/ ze sztachet.

Uwagi: była sam wielko „dowolność”, tōż napiszymy yno tela: rośnie strōm (pl. drzewo), a jak sie go spuści (pl. zetnie), to je drzewo (pl. drewno). Rōmbie sie drzewo. Płot je drzewiaNNy, (tak jak: szklaNNy, blaszaNNy, skórzaNNy, drōciaNNy, ołowiaNNy).

 

 1. Nie stawiaj tego samochodu w bramie.

Moji tłōmaczyni: niy stawiej tego auta we wrotach.

Ôdpowiedzi: niy stawiej/ stowiej/ parkuj tego auta we wrotach/ ajnfarcie/ torze / fōrtce.

Uwagi: wrota, abo ajnfart mogōm być. Fōrtka je chyba wōnsko, do przelazowanio piechty, a tor, to chyba we fuzbalu.

 

 1. Elektryk naprawił prąd

Moji tłōmaczyni: elektrykorz sprawiōł sztrōm.

Ôdpowiedzi: Elektrykorz/ elektryker/ elektryk sprawiōł/ naprawiōł narychtowoł/ posprawowoł sztrōm/ elektryka.

Uwagi: sam niy ma najgorszy ze ôdpowiedziami.

 

 1. Co jest do jedzenia na kolację?

Moji tłōmaczyni: co je do jodła/ do jedzynio na wieczerzo.

Ôdpowiedzi: co je dojedzynio/ jodła/ żarcio/ do zmaszkecynio na wieczerzo/ na abendbrot.

Uwagi: ô takich „drobnych” felerach (jedzenio/ jedzynia/ jedzenia) sam niy piszymy (mo być – jedzynio), bo by nōm brakło czasu a placu.

Żarci, to wiyncyj sie tyczy gowiydzi (zwierząt), tōż sam niy pasuje do wieczerze. Maszkecyni tyż niy na wieczerzo, bo  mi sie zdo sie co słodkigo maszkeci – bōmbōny, dorta (maszketnik – łasuch).

 

 1. W telewizji leci dzisiaj komedia.

Moji tłōmaczyni: we telewizorze leci dzisiej kōmedyjo.

Ôdpowiedzi: w telewizorze/ w telewizji/ w telewizyji leci dzisio/ dzisiej/ dzisioj/ dzisiok komedyjo/ komedio/ komydia.

Uwagi. U nas sie godało dycko „w telewizorze”. W „telewizyji” mo ślōnsko kōńcōwka (-yjo), ale jo takigo słowa niy znōm. Słowo „kōmedyjo”: przed m,n,ń je „pochylyni”, tōż poczōntek „kōm…” i na kōniec „-yjo”

 

 1. Bolą mnie plecy i kręgosłup

Moji tłōmaczyni: bolōm mie pleca i krziż

Ôdpowiedzi: wiynkszość było pleca i krziż, ale były tyż plecy, bary, gnyk, pukel, grzbiet, paciyrz,

kryngi, kryngosłup. Możno sie kajś tak godo, ale z tym kryngosłupym, a kryngami, to już je chyba trocha za daleko. 🙂

 

 1. Nie jedz palcami, weź sobie widelec.

Moji tłōmaczyni: niy jydz palcami, wejź se widełka

Ôdpowiedzi: niy jydz/ żer rynkami/ palcami/ palcōma/ pazurami/ yno wejź se widełka/ widołka/ gabla/ widelec

Uwagi: żarci (żer) niy bardzo, ale do kupy z „pazurami” ôstatecznie mōgło by być (żrać pazurami – raczyj pejoratywne). A kaj sie godo na Ślōnsku ”widelec” – niy wiym?

 

Wnioski: Jynzyk ślōnski co roz to bardziyj stowo sie taki „ślōnskopodany” (pl. śląskopodobny), kaj „komedia” sie we ”komydia”miyni (mo być kōmedyjo), ale tak po prowdzie, to yno ôd nas zależy, czy sie to niy skōńczy tragedyjōm…

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza