Miyndzy – myjślōma – Ślōnzŏkōma // Ślōnske Tejasos

Miyndzy – myjślōma – Ślōnzŏkōma

Łucichło już sam hned
kożde rzōndzynie przi rzyce Medina
Słychać tŏplaniy wody, skrzipniyncie fōrtki
A wiŏtru leki szmyr.

Niy szydzōm sam już wŏs żŏdne kapelōnki
Że cojście bezmajś w Staryj Ziymie
I za piyrwych starzikōw
Po krakŏwsku łajziyli ôblyczyni
A po warszŏwsku do kożdygo byli rzōndziyjli

Łucichło już piyrwy rzōndzynie
ôd waszich mamōw a papōw
A ze niymi a ôd czowiykōw
Ze ftōrymi byjście se mōgli
Po naszymu poôsprŏwiać do kupy

Bezto i wasze dziejci łucichły
I ôdniych dziejci
I już niy rzōndzōm ôni jak kedyjś
Za starygo piyrwy

Łucichła już woda w ôcyanie
Ftorŏ by wŏs z chaupōw bōła gnała fōrt
A do starych ziyjmiōw na Ślōnsku targała.
Takō tysz je richtich, jakō terŏzki je.

Bezto tysz jak kożdygo marca
Kożde strōmy zajś kwiŏtka złōnaczōm
Tak i Pōnbōczek wōm dŏ nowygo życiŏ
A dolŏ staryj krwi do waszych trzŏstek
Co ze starym strōmym familie
Wŏs do kupy złōnaczy
Ftorzi zajś terŏzki w „heimacie” żyjōm
Bo takō tysz tera zwiōm tyn „Ôld Country”
Kaj dalij żyjōm wajsi
Z tymi samymi nŏzwiskōma
W tych samych wsiach
A dalij robiōm te same nudle a kołŏcz.

Jedno wiyla lŏt
Jedno wiyla wody
Jedno wiyla polityki
Ubōło abō przibōło
Takō rzōndzōm dalij te pierōnske Ślōnzŏki
Po ôbu strōnach ôcyanu po naszymu, po ślōnsku.
Takō samō jak stoszejśdziejsiōntpiynć lŏt niyskorzij
Jakō i wiyki prandzyj już.

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w grudniu - śląskie kalendarium

A wszyskō ciychniy i suchŏ.

*******

Ślōnske Tejasos

Ujślijście już
Tyjsiōnce kilomytrōw a majlōw
Ôd chaupōw waszich starzikōw
Wy, co pojścielyli wōm sam nŏgrōbki
Co by ô wŏs pamiyntali
Skōnd ejście byjli przijśli
Na tyn Nowy Świŏt

Ôdnalyjźlijście sam nowe rzyki
Pola a strōmy
Ftorym dalijście miano
Ftore tysz sōm wasze
Sam, miyndzy kaktusōma
Mexicanerōma a inkszymi, ftōrym ijdzie pszać
Co se waszymi byli złōnaczyjli.

Sam ejście ô Pōnbōczku
Tysz niy byjli zapōmniyjli
Bezto Ôn z dobrojci
Już hnet na wymarciu waszygo rzōndzyniŏ
Posłŏł wōm dinera ze Starygo Świata
Stoczidziejści lŏt niyskorzij
Ôd waszych kuzinōw, ciōtek a ujkōw wziōn
Coby wōm chaupa waszŏ z chaupōm piyrwōm
Bōł złōnaczŏ
Coby i stoszejśdziejsiōnt lŏt niyskorzij
A mōżno bez nŏstympne pŏra dekad
Ejście takō samō po ôbu strōnach
Srogij wody
Srogŏ familiŏ miejli
A takō samō poôsprŏwiać poradziyjli

Takō jakō se mōżno wasze nŏzwiska
Leko bōły zmiyniōły,
Takō se i możno rzōndzynie po leku straciōło
Skiż tygo se nie nerwōjcie
Yno wiydzcie, żejście ze Ślōnska
A tam durch znyjdziycie tejasos,
Ftorzi wōm przajōm.

Jo Hannes Schlonsok

*tejasos – pluralnŏ forma ôd mexicanskygo hiszpanskygo „tejas”, ftory mianuje ônygo, ftorymu ijdzie przać. Ôd tygo se wezło miano landu – Texas.

Jo Hannes Schlonsok – se urojdziōł kans po 1945 we Annaberglandzie, je ze cyntrum Ôberschlejsien, personifikōwanym geistym regiōnu, ftorygo reprezyntuje. We ônygo mianie je ônygo herkunft skludzōny, ftorygo ucielyjśniŏ a rozônaczōł go raus we swiŏt.

Dej pozōr tyż:  Konkurs wokół dzienników Josepha Eichendorffa

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza