Mirosław Syniawa: Ludzke zboże

LUDZKE ZBOŻE

Wszyjskim Syniawōm, Synawōm, Schynawōm, Schinawōm, Siniawōm, Sieniawōm i Schönawōm z Verlustlisten 1914-1919.

Ibowali hab-acht! links-rechts-um! im Schritt-marsch!
podwiela niy zmiynkli tak jak masnŏ glinka
w rynkach ôd garczŏrza. Pucowali haźle,
uczyli sie skłŏdać i rozkłŏdać knary,
wŏlali sie w śniegu, lygali w marasie –
tak do śmierci kożdy ś nich bōł rychtowany.

Potym poszli trefić sie ze swojōm dolōm
tam, kaj słychać grzmoty i za dnia i nocōm.
Kiwały sie gowy, kolybały lŏfy,
ôbejzdrzeć, co bydzie, mōgli se w tym marszu,
jak drōgōm mijali lichych trułōw hołdy
bele jak zbijanych już dlō nich zawczasu.

Im tyż, jak i inkszym, kanōny zagrały,
z nieba ślatowały ôgnia ôceany,
wyrywały z grōntu cołke kōntynynty
i do kogo rzykać tam, kaj w niebie pusto,
kaj uwidzieć idzie ôgrōm ludzkij nyndzy,
jak kożdy w galŏty ze strachu popuszczŏ?

Te żelazne szplitry, co z wszyjskich strōn lecōm,
urywajōm rynce sztajgrōm i poetōm,
urywajōm nogi, z flakōw robiōm maras,
wydziyrajōm dupne dziury w brzuchach, plecach –
niy tak ô tym stoło w ksiyndze ôd Cezara,
inakszyj to było u Tukidydesa.

Coby przeżyć, trzeba tysiōnca cufali,
czasym styknie jedyn, co życie zagasi.
Niy tak se tã bŏjkã przedstawioł niyjedyn –
niy z tyj bŏjki z fligrōw ściepowane bōmby
i pancry na ketach i maszingywery
i zymftowe gazy i pod sztrōmym drōty.

Na grōncie trichtrami poprzedziurawianym
niy widać już ani psiny kympki małyj,
jyn te ludzke zboże z krwie, ciała i kości.
Na te zboże śmiertka ciyń swōj dugi ciepie,
hned zajś zacznie gowy choćby kłōska kosić,
niych jyno porzōndnie kosã se wyklepie.

Dej pozōr tyż:  „Jednoaktówka po śląsku” po raz 11.

 

Wiersz Mirosława Syniawy ze zbioru “Cebulowŏ Ksiynga Umartych“, jaki na poczōntku grudnia 2018 ukŏże sie we wydŏwnictwie Silesia Progress.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza