Miliōn złotych do ślōnskich bajtli we kōnkursie “Podwórka Nivea”?

Pamiyntŏcie jak niedŏwno zachyncalimy, żeby miast narzykania działać dlŏ naszej ślōnskij ziymi, a to w wybranŏ działalność samymu, a to we wsparcie ôrganizacyji z podatku 1%, itd…
Dzisiej zachyncōmy do wejlowania we kōnkursie „Podwórka Nivea” na zajcie o tej samej nazwie: podworko.nivea.pl

Wejlowaniy trwŏ do 20 czerwca, a w 3 kategoryjach piynć piyrszych placōw be mieć budowane „Podwórko Nivea” w wartości ok. 250 tys. złotych. Tan dziyńki nowoczesnymu sprzyntowi bajtle mogōm aktywnie kształtować sprawność fizycznŏ, wiedza i wyobraźniŏ.
Śtyry zgłoszenia z Gōrnego Ślonska majōm realne szanse na wygranie podwōrka, besto aze milion złotych moge trefić dlŏ naszych bajtli. Ôrganizuj siebie, cołkŏ familia i znajōmych, wejluj kożdy dziyń!

W kożdej kategoryji w wymarzonej piōntce eli blank blisko sōm Gōrnoślōnske miasta i miejscowości.

Idzie głosować roz dziynnie w jednej wybranej kategorii.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

I kategoria do 20 tys mieszkańców – ZAGWIŹDZIE (woj. opolskie) – obecnie 4. plac

II kategoria 20-60 tys. mieszkańców – ŚWIĘTOCHOŁOWICE – obecnie 6. plac

III kategoria powyżej 60 tys. mieszkańców – CHORZÓW (dwa projekty) – 4. i 5. plac

A jak wejlować? Sam pokazujymy na przikłŏdzie Zagwiździŏ:

 

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 28.11.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza