Machlyrze majōm nowy knif na wyciōnganie piniyndzy

Machlyrze majōm nowo metoda na wyciōnganie piniyndzy z ludzi: na Blik. Przestympcy wykradajōm dane do kōnt na profilach społecznościowych, logujōm sie do nich, a potym potyncjalno ôfiara, co je w grupie kamratōw, proszōm ô gibko pożyczka na zakupy.

Machlyrze fungujōm nojczyńścij tak, iże włōmujōm sie na kōnto ôfiary na portalu społecznościowym i ze kōmunikatōra wysyłajōm wiadōmości do kamratōw z prośbōm ô drobno ôpłata, co tuplikujōm potrzebōm, bez przikłod, iże prawie stojōm przi kasie i zapōmnieli portmanyja, muszōm gibko coś zapłacić, kupić bilet, a niy majōm na to piniyndzy. Potym proszōm ô kod BLIK, dziynki kerymu wypłacōm pinōndze z bankōmatu, abo zapłacōm za zakupy. Nic niyświadōmo ôfiara je przekōnano, iże życzła pijōndze kamratowi, a naprŏwda ône idōm do przestympcōw.

Idzie być tyż ôszukanym na aukcyjach internetowych. Przedowajōncy niy podowajōm numeru kōnta i prziôbiecujōm przi tym wartko wysyłka zakupiōnego towaru. Proszōm ô kod BLIK, tedy sōm blank anōnimowi, a kupujōncy je przekōnany, iże po udostympniyniu kodu, towor ôstanie wartko do niego wysłany.

Policyjo prosi ô pamiyntanie, żeby żodnymu nigdy niy dować swojigo kodu BLIK. Jak ftoś prosi ô piniōndze, to lepij spytać ô numer kōnta i przed siebie zrobić przelyw. W czasie zakupōw online nojlepij je tyż dować pozōr, kaj kupujymy.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza