Krok po kroku: Jak zainstalować LibreOffice po ślōnsku?

Przi instalacyji pakietu LibreOffice dōmyślnie zainstaluje sie tako jynzykowo wersyjo, w jakij mosz swōj systym – bez przikłod polsko. Coby to zmiynić – i ôbrać sie ślōnsko wersyjo – trza trocha poklikać we sztelōnkach. Niy ma to ciynżkie – pokoża ci to w poru krokach. Zaczynōmy?

Krok 1.

Ze strōny LibreOffice pobier plik insztalatora, co je dobry do twojigo systymu.

LibreOffice na kōmputry z Windowsym:

Coby to zrobić, kliknij knefel ‘Download’.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Krok 2.

Ôdewrzij zebrany plik. Systym może cie sie spytać, jeźli na zicher chcesz to zrobić. Ja, przitupluj mu to. Hned prziwito cie kreatōr instalacyje. Klikej ‘dalej’, aże pokoże sie kōmunikat ô ôbraniu zorty instalacyje (PL: Wybierz typ instalacji). To je tyn mōmynt, kiej trza przełōnczyć wersyjo polsko (abo inkszo) na ślōnsko. Ôbier ôpcyjo “użytkownika” i kliknij “dalej”.

Krok 3.

Pokoże ci sie ôkno włosnego sztalowanio. Prziciś mały plus (+) przi ôpcyji “Dodatkowe języki interfajsu użytkownika”. Pokoże ci sie wykoz z godkami.

Krok 4.

Znojdź na nim “Silesian”. Rozwiń krziżyk i kliknij na ôpcyjo z ikōnkōm dysku.

Krok 5.

Jak niy chcesz mieć tyż polskij wersyje, znojdź jōm (“Polski”) i zmiyń ikōnka dysku na krziżyk.

Krok 6.

Jak mosz to nasztalowane, kliknij “dalej”. Na nastympnym ôknie możesz nasztalować, jakie dokumynty majōm być dōmyślnie ôtwiyrane ôd LibreOffice. Możesz ôcechować sam wszystkie ôpcyje.

Dej pozōr tyż:  Śląskie kino przemówiło – Silesia Movie

Potym jeszcze jedne ôkno, co pyto, kaj chcesz widzieć LibreOffice na swojim kōmputrze i pakiet zacznie sie instalować. Na ôstatku Windows poprosi ci, cobyś przituplowoł instalacyjo. Dej sie zainstalować LibreOffice. Jak ino skōńczy, bydzie gotowy do roboty. Styknie ôdewrzić bele jaki program z pakietu, coby go mieć we ślōnskij wersyji.

Instalowanie ślōnskigo korektora ôrtografije

Krok 1: Ôtwōrz strōna ze korektorym na Silling.org i kliknij tam Pobier.

Krok 2: Spamiyntej zbiōr na dysku.

Krok 3: Ôtwōrz keryś ze programōw z paketu i ôtwōrz Noczynie / Mynedżer rozszyrzyń.

Krok 4: Ôtworzi sie ôkynko i kliknij w nim Przidej.

Krok 5: Ôbier pobrany zbiōr i kliknij Otwórz.

Krok 6: Pokożōm sie informacyje ô licyncyji. Kliknij Zaakceptuj.

LibreOffice spyto sie, czy zawrzić program i ôtworzić go na nowo, abo ôstawić to na niyskorzij. Jak klikniesz, żeby zresztartować ôd razu, to ôn sie nazod włōnczy do tego ôkna i zaś sie bydzie pytać, czy zainstalować paket. To je jakiś feler we LibreOffice, co robi sie we wszyjskich wersyjach jynzykowych. Bez to naciś Zresztartuj niyskorzij i pozawiyrej wszyjske ôkna LibreOffice. Jak ôtworzisz je nazod, to korektōr ôrtografije bydzie fungować.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza