Koszyncin: chop spŏlōł budōnek ze gołymbiami we postrzodku

Policyjōny zastawiyli miyszkańca Koszyncina podyjzdrzanego ô podpŏlynie budōnku ôd gminy i zabicie ze ôsobliwym ôkruciyństwym bydōncych we postrzodku gołymbi. Decyzyjōm prokuratora, podpalacz ôstanie pod policyjnym dozorym.

Do zdarzyniŏ doszło we sztwŏrtek niyskoro na wieczōr. Po 22.00 we flamach stanōł budōnek gospodarczy ôd Gminy Koszyncin. Po ôpanowaniu ôgnia ôd fojermanōw pokŏzało sie, iże we postrzodku bōł gołymbnik. Żywcym spŏlyło sie pŏrãdziesiōnt ptŏkōw. W czasie niyspełna trzech godzin ôd wybuchu ôgnia policyjōny zastawiyli podpŏlacza, kerym pokŏzoł sie 63-letni miyszkaniec. Pokŏzało sie, iże ptŏki nerwowały chopa, tōż podpŏlōł budōnek, w kerym sie znojdowały. 63-latek ôdpowiy przed gyrichtym. Grozi mu 5 lŏt heresztu. Prokurator uzdoł, iże ôstanie terŏz pod policyjnym dozorym.

Zdrzōdło i foto: KPP Lubliniec

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza