Kōnkurs z Dzieciōntkiym!

Mōmy kōnkurs do wszyskich dziecek, co im je dwanoście abo mynij. Pokożcie nōm na ôbrozkach, fto przinosi gyszynki ślōnskim bajtlōm!

Narysujcie nōm Dzieciōntko: jak leży we żłōbku abo jak wandruje ôd chałpy do chałpy, z aniołkami abo bez, w ta jedna, szpecjalno, zimowo noc w roku. Ôbrozek może być malowany abo rysowany, wystrziżōny, z plasteliny abo jak ino Wōm sie widzi… bele by bōł fajny, z Dzieciōntkiym i z mockōm godnij launy.

Z Waszych ôbrozkōw zrychtujymy galeryjo we naszym serwisie. Wybierymy tyż trzi takie, za kere poślymy nagrody: bojka “Mały Princ” napisano pō naszymu!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Informacyje ô kōnkursie:
 • na zdjyńcia ôbrozkōw czekōmy do 22 grudnia
 • emaile ôd ôjcōw autorōw, ze zdjyńciym ôbrozka, a tyż mianym i wiekiym ôd autora, prziślijcie na adres redakcyjo@wachtyrz.eu
 • przisłanie takigo maila ôbznoczo zgoda na publikacyjo ôbrozka (abo ôbrozkōw) w serwisie Wachtyrz.eu
 • ôd jednego bajtla mogōm być 1-3 ôbrozki
 • we Wilijo na Wachtyrzu pokoże sie galeryjo
 • we galeryji pokożymy ôbrozki podpisane mianym autora i wiekiym (bez przikłod “Hania, 7”)
 • do tych, co wygrali, napiszymy wiadōmość z prośbōm ô dane do wysyłki
 • zaroz po Godach poślymy nagrody do trzech wybranych ôd redakcyje autorōw
 • przisłanie emaila z ôbrozkiym do kōnkursu ôbznoczo zgoda na te prawidła
Dej pozōr tyż:  Hart Wegner: Off Paradise – cz.1

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza