Kōniec ery ôd Angele Merkel

Angela Merkel, kanclyrz Niymiec, oświadczōła dzisiej, iże niy bydzie już kandydować we grudniu na szefowŏ partyje CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands). Chce ale jeszczy do nowego welōnku Bundestagu ôstać kanclerzym Niymiec. Wtedy nie bydzie startować ani na kanclyrza ani do Bundestagu. Nie planuje tyż inkszej politycznej szteli, jak choćby jakiś amt Uniji Europejskej we Brukseli.

“Czuja, iże nadszoł czas ôtwarcia nowego rozdziału” – pedziała Merkel dzisiej na konferyncyji prasowej.

Wszystko to skuli corŏz gorszych wynikōw CDU w Niymczech i nojgorszych ôd 1966 roku wyniku welōnku do Landtagu we Hesyji, kere bōły wczorej. CDU wygrała welōnek, ale ze 27% poparciŏ straciyła aże 11% ôd ôstatniego welōnku. Na drugim placu sōm SPD i Zielōni, kerzy majōm kŏżdy po 19,8%. Dlŏ SPD to je nojgorszy wynik we historyji tej partyji. Na czwŏrtym placu skōńczōła AfD ze 13%, kerŏ przi tym welōnku wlazła do ôstaniego ze 16 Landtagōw we Niymczech.

Foto na wiyrchu: Jacques Grießmayer [CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza