Kobiōr: Groźny wypadek na DK1

Policyjōny z Pszczyny ôbsztalujōm ôkoliczności dzisiyjszego wypadku drōgowego, co sie trefiōł w nocy na DK-1 przi sjeździe do zōmeczku w Prōmnicach. Strzasły sie tam dwa auta: lastauto Daf i Renault Master. Skuli ciynżkigo poprzniyniŏ wozideł niy ôbyło sie bez zawołaniŏ pōmocy drōgowyj. Interwyniowały tyż pogotowie, fojerwera i policyjŏ. Kerowca piŏskarki żałowoł sie na bōl gowy, a kerowca mastera złōmoł nogã. Ôba chopi trefiyli pod ôpiekã medykōw.

Wypadek wyglōndoł barzo powŏżnie. Szczyńśliwie, życiu ôd szoferōw niy zagrŏżŏ niybezpieczyństwo. W chwili zdarzyniŏ ôba byli trzyźwi.

Ze stympnych ôbsztalowań policyjōnōw wynikŏ, iże kerowca piŏskarki jechoł jedynkōm w strōnã Pszczyny. W Kobiōrze, na wysokości Aleje Ksiōnżyncyj, uzdoł sie zawrōcić. Chcioł zaś jechać w rychtōnku Tychōw. Niystety, w tym rychtōnku jechoł tyż szofer renaulta. Ôba wozidła sie strzasły. Dinst pszczyńskij kōmyndy ôdebroł zgłoszynie ô 3.40. Czynności zwiōnzane z ôbsugōm zdarzyniŏ trwały do godziny 7:30.

Zdrzōdło: KKP Pszczyna

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Ślōnski tref w Rozkochowie (pow. krapkowicki)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza