Kaufhaus Breda w Ôpawie durch bez gospodŏrza

Zabytkowy kaufhaus Breda we Opawie 5 rok szukŏ gospodŏrza. Wybudowany we 1928 roku bez wiedyńskego architekta Leopolda Bauera jako kaufhaus Breda & Weinstein bōł nojnowocześniszym takim ôbiektym we miyndzywojynnej Republice Czechosłowackej, kery bōł inspirowany budynkym Guaranty Building ze Buffalo w Ameryce. Mioł 5 sztokōw na ziymiy i dwa pod. Nŏleżoł do żydowskich kupcōw Davida Weinsteina i Maxa Bredy, kerzy trefiyli sie 1897 roku we ôpawskej synagodze.

Historyjŏ

Po prziłōnczyniu Ôpawy we 1938 roku do Sudentelandu familia Weinstein traci kaufhaus. Kōmpletnie zniszczōnŏ ôstała tyż synagoga, w kerej trefiyli sie geszeftsmany Weinstein i Breda. Familia Weinstein przenosi sie do Pragi. Po roku, kiedy rasitowske ataki na Żydōw nasilajōm sie tyż we Pradze, ôjcowie popełniajōm samobōjstwo, a syn Robert emigruje do Norwegije, kaj tyż nie je bezpieczny, bo trefiōł do ôbozu kōncyntracyjnego, kaj umiyrŏ.

We czasie wojny kaufhaus działoł pod markōm Melder, Reiser i in. We 1945 przejmuje jy regiyrōng Czechosłowacyje i ôtwiyrŏ na nowo we październiku. Ô zwrŏt starŏ sie bratanek Weinsteina Bruno Fischer, ale firma ôstała skōnfiskowanŏ bez państwo czechosłowacke jako miynie…poniymiecke. Kaufhaus Breda ôstanie połōnczōny we czechosłowacke Dōmy Handlowe i pod markōm Průkopník, a niyskorzyj Prior działō nŏstypne pŏradziesiōnt lŏt.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dzisiej

We 1992 roku kaufhaus chciały ôdzyskać nazŏd cery siostrzyńca, Paula Weinsteina. Jych starnia ôstały jednak ôdciepniynte przez władze czeske skuli braku ôbywatelstwa i za dalekygo pokrewiyństwa.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

We 2003 kaufkaus za 27 miliōnōw korōn kupiōł ôpawski geszeftsman Kamil Kolek. Breda ale we 2004 i 2013 sie pŏlyła i po tej drugej fojerze je na stale zawartŏ.

Ôd tego czasu miynyło 5 lŏt i wierzyciele szukajōm nowego gospodŏrza dlŏ tego ślōnskego kaufhausu ze złotej ery czechosłowackygo miyndzywojnia. Na razie bez skutku.

Foto tytułowe: Lestat (Jan Mehlich)  [CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza