Kamratki a kamraty: Mirosław Neinert

Srogi śniego mecenas, srogi. Dyć iże nosz Neinert to mecenas.
Mōm go rod festelnie, jako i Wilusia Shakespeara z tyjatrym the Globe, jako i Berta Brechta
z tyjatrym Berliner Ensemble. No czworty to Jean Maurice Eugène Clément Cocteau.
Spytocie, a co ze tyjatrami jarmartōw. Frechowne pytanie! Aliści mocie recht.

Majster Neinert styknie za trzech…, sztyrech…siedmiu.

Roz za Cholonka, dwa za Mianujōm mie Hanka, trzi za cołki tyjater Korez, sztyry za festiwale, piyńć za kōnkurs na jednoaktōwka po ślōnsku, szejść za trefy we Korezie, siedym za pōmoganie innkszym artystōm ze Wiyrchniygo Ślōnska.
Cholonek – bo znod ta kniga, bo zrobili śniyj ze Talarczykiym tyjatersztik, a najsōmpiyrw, bo poszoł do Thaddäus’a Schäpe’go i tyn znod na to piyniōndze, doś piyniyndzy we 2003/2004 na granie, bo bez piyniyndzy szpilać sie niy do, o tym wiy nawet Ruch Chorzów.
Mianujōm mie Hanka – bo wziōn tekst ôd Alojza Lyski, doł go Grażynie Bułce i po Piōntyj Strōnie Świata Kutza, Miłości we Königshütte Świerszcz/Talarczyka, Polterabedzie Mutza na binie mōmy echt majstersztyk.
Tyjater Korez – bo to nasz tyjater, co go nōm szafnoł i szynknoł Neinert.
Trefy? Kiej umrzi Ślōnsko godka – taki tref. Neinert rznōdzi tak:
„Myślę, że nie umrze. Kultura śląska jest tak oryginalna i jedyna na świecie, że musi przetrwać. I dopóki w tym miejscu żyją Ślązacy, a będą żyli, to będzie żyła godka ślōnsko.”
– „Cholonek” ośmielił ludzi i pokazał, że śląskim nie tylko się mówi na co dzień, ale może być na scenie, w telewizji czy filmie. Nie jako ciekawostka, śmiesznostka, ale jako kultura wysoka – dodaje Neinert. (SILESION – 19.05.2017).

Neinert doł nōm bajspil, jak my z godać mōmy. Ze synsym i gryfnie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Aleksander Lubina

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza