Józef Mackiewicz: Patriotyzm landszaftu

Przekłŏd fragmyntu rōmanu ôd Jōzefa MackiewiczaLewa wolna” (Lewŏ fraj), w kerym pisŏrz rozrōżniŏ trzi zorty patriotyzmu. Jōzef Maciekwicz (narodziōł sie we 1902 roku we Petersburgu, a umrził we 1985 we Mōnachium) to durch niedocyniany wybitny polski (choć sōm ô sobie kiedyś napisoł, co jego nŏrodowoś to je antykōmunista, a plac pochodzyniŏ Wielke Ksiynstwo Litewske) pisŏrz pograniczŏ, powŏżany bez noblisty Czesława Miłosza za nojważniyjszego polskygo rōmanopisŏrza we 20. storŏczu.

Dwa razy nōminōwany do literackygo Nobla, a we polskim systymie edukacji szkolnej nie istnieje. Możno skuli tego, że nie pasuje żŏdnej ôpcji politycznej: z jednej strōny kōnsekwytny antykōmunista, z drugej krytyk Kościoła Katolickygo, z trzeciej przeciwnik granicy na Ôdrze i Nysie (pisoł, że abo akceptuje sie Jałta w całości, abo we całości sie jōm ôdciepuje), z czwortej przeciwnik nŏrodowych patriotyzmōw, ô czym poczytŏcie niżyj.

Tejla w ramach stympu, a terã zaprŏszōm do przekładu fragmyntu ô patriotyźmie landszaftu:

Gŏdŏ mi jedyn mōndry czowiek (…), iże sōm trzi zorty patriotyzmu.
Patriotyzm nŏrodny, patriotyzm doktryny i patriotyzm landszaftu.
Nŏrodny zajmuje sie ino ludźmi, kere zamiyszkujōm dany landszaft.
Doktrynalny – ani ludźmi, ani landszaftym, ino zaszczepianiym doktryny.
Dopiyro patriotyzm landszaftu (…) ôbyjmuje cołkość, bo i luft, i lasy, i pola, i barzoły, i czowieka za składŏwõ tajlã landszaftu.
Nŏrodowi patriociŏ na przikłŏd, dlŏ nich nojsrogsze szczyńście ludzkości, coby jak nojwiyncyj ludzi gŏdało unbedingt tōm samōm gŏdkōm, ale, brōń Boże, niy inkszōm.
Abo: kaj na rynku stoł kościōł, postawiã cerkew.
Abo: kaj stoła cerkew postawiã musowo kościōł.
A dlŏ mie – gŏdŏ – eli italijański barok, abo bizantyjskŏ kopuła,
i minaret, i synagoga tak samo przinŏleżōm do landszaftu jak jezioro, abo rzyka, abo rynek, przi kerym stojōm. (…)
A jak ty wszyjskim wrōnōm kŏżesz krakać pod batutōm
i liście na strōmach przikrojisz na jedyn muster, to co ôstanie z landszaftu?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Tauron Nowa Muzyka Katowice - relacja

Jōzef Mackiewicz, Lewa wolna (1965)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza