Jak to młode synki chciały prziwołać złe duchy

Pōnoć mōj tata pochodził s familije kowoli. Tōż przi samej chałupie, jak to pierwej było, mieli kuźnia. Jo tyj kuźni niy pamiyntōm, boch jak była małym bajtlym, to już ji niy było, ale tata pokazywoli mi miejsce kaj stoła. Mje, jak i mojimu tatowi ta kuźnia widziała sie dycko s kuciym kōni, ale ô kōniach nigdy tam niy było godki. Bezmała jego starzik nigdy niy spōminali na tyn tymat.

Jak to padajōm, kożdy wiek mo swoji prawa, tōż jak starzik mojigo taty bōł modym karlusym, to tak jak tera trzimały go sie rozmańte gupoty. Sōmsiadōm co jim porzōndnie zaleźli za skōra ôn i jego kamraty robili rozmańte bozna. Wszystko ôbgadywali we tej kuźni, kaj sie zbiyrali po robocie .Tera to młodzi spotykajōm sie we rozmańtych klubach czy tam pabach, a że piyrwej tego niy było, toż ta kuźnia nojlepi jim pasowała.

Młodych rozpiyrała energijo, toż chcieli posmakować czegoś inszego. Jedyn s nich wpod na pōmys, żeby zajōnć sie czornōm magiōm i prziwołać złe duchy. Niy wiym czy to prowda , ale bezmała tyn najôdważniejszy przitargoł ksiōnżka, kaj były zaklyncia, żeby te duchy prziwołać. Pōnoć było tam naszkryflane , że jak wto roz ôtworzy ta ksiōnżka, to musi robić co tam stoji tak krok po kroku. Inacy po ptokach, bo jak sie wystraszy i przerwie, to już dycko bydzie tam straszyć, a jego może spotkać co złego. Trza było to tyż robić wele pōłnocy.

Dej pozōr tyż:  Etnolog Oleksandr Vasiukov pisze doktorat o Ślązakach i Kaszubach

Synki niy wiedzieli na co sie  porwali i miarkowali, że bydōm mieć wiela szpasu. Bezmała była ksiōnżka s czornōm i biołōm magijōm, inacy zło i dobro, a te karlusy wybrali ta zło. Boł tyż warunek, żeby te duchy sie pojawiły, to trza było przi słowach zaklyncio s tej ksiōnżki ôbedrzyć czornego kota ze skōry. S poczōntku wszyjscy boznowali wygupiali sie i udowali greka, ale jak szła północ, to ôgarnioł  jich coroz wiynkszy lynk. Już niy byli tacy ôdważni, a nikierzi s nich tak cichcym uciykli. Ôstali yno ci najôdważniejsi.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jedyn s nich chycioł tego kota i już mioł zebrać sie do roboty i wypedzieć zaklynci, ale kot rozumioł co sie świynci i ratujōnc swoji zyci wydar sie karlusowi i citnoł ze kuźnie. Coż kiej czary już sie zaczyni. We kuźni było słyszeć jakiś piekielne jynki, trzaski, wyci i trzynsiyni lańcuchami. Bez mała to złe duchy ôbudzōne piyrszym słowym zaklyncio pojawiły sie we kuźni. Synki tak sie wylynkały, że ze strachu pouciekały.

Ôd tego czasu kożdy dziyń wele pōłnocy s kuźnie dochodziły taki wrzaski i jynki, że wszystko sie trzōnsło, i to tak, że żodyn we chałupie niy mōg zmrużyć ôka. Starzik mojigo taty nie wiedzioł se rady i skludzioł egzorcysty, kieryn wyświyncioł to miejsce. Ôd tego czasu wszystko ucichło a kowol mog dali robić swoja robota, bo przeca s tego żōł. Zaś synki ômijali to miejsce s daleka i ani jim na myś niy prziszło, żeby sie chytać rzeczy, kierym niy rozumiōm.

Dej pozōr tyż:  Etnolog Oleksandr Vasiukov pisze doktorat o Ślązakach i Kaszubach

Tak to je s modymi gupielokami – skwitowoł cało sprawa starzik mojigo ôjca, ale po cichu tak se pōmyśloł, że  niy pamiyntoł wōł jak cielynciym bōł, bo jak ôn bōł we jich wieku, to tyż robiōł rozmańte gupoty i bozna.

Regina Sobik

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza