IX Kōngres Zwiōnzku Gōrnoślōnskiego – Grzegorz Franki dalyj prezesym

We Mysłowicach we Cyntralnym Muzeum Fojerwery ôdbōł sie IX Kōngres Zwiōnzku Gōrnoślōnskiygo. Na prezesa na drugŏ kadynycjŏ wybrano Grzegorza Frankiego. Niy mioł przeciwnika. Do forsztandu wlejźli tyż:

dr Waldemar Szendera
dr Łucja Staniczek
Sławomir Fudala
Jan Szulik
Leszek Boniewski
Dawid Wowra
Tomasz Kowalski
prof. Joachim Foltys
Jakub Wyciślik
Halina Wróbel
Krystyna Janeczek – Jagiellończyk
Bernard Uszok

Kandyncja trwŏ 4 lata.

Złośliwi gŏdajōm, co to bōły lokalne wybory Platformy Ôbywatelskej. Kukli my na zdjyncia. Nie majōm recht – nie wszyjscy czōnkowie ZG nŏleżōm też do PO.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Kōngres Zwiōnzku Gōrnoślōnskiygo – fot. twitter.com/ZGornoslaski
Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza