Inkszo: Dychnij se!

Uzaś przelecioł dziyń i nie było czasu se nic dychnyć? Jedynoście na zygarze, a jeszcze ci nie trefiyło se siednyć do porzōndku?

Prziszło nōm żyć w czasach, kaj dycki trza sie śpiychać, coby ze wszyskim zdōnżyć, je coroz mynij czasu na spani, familijo, kamratów i dbani o sia. Bo przeca ôdpoczynek to je nic inkszego, jak dbani o sia! Niy do sie sztyjc tyrać i tyrać bez straty na zdrowiu i psychice.

Wysztaunuj se, kejsik ôstatni roz nie robiōłżeś nic. Ganc nic, żodnego telewizora, fejsa, komputera. Kej ôstatni roz eś siedzioł i marzōł o niebieskich mandlach? Nie pamiyncesz? To niedobrze, bo to je do twojigo mōzgu fest ważne. I do twojigo samopoczucio tyż! Szczynśliwi ludzie to wypocznyci ludzie! Widziołżeś kiedy jakigo zeszterowanego człowieka, kerymu dycko kajś sie śpiycho, godać, że je rod ze życio?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

  • Nojważniejszōm rzeczōm je spani. Chyba nie trza żodnymu tuplikować, jako to je, jak sie człowiek porzōndnie nie kimnie w nocy. Przi spaniu odpoczywo mózg i wszyski organy wewnytrzne, a ku tymu poprowio sie ôdporność organizmu i regyneruje sie skōra. Beztōż jak chcesz długo żyć w zdrowiu i bez zmyrszczek, dej se pozōr, coby dobrze spać. Choby te siedym godzin dziynnie!
  • Ôbsztaluj se odpoczynek i konsekwyntnie trzimej sie planu. Pōł godziny na wieczōr yny na to, coby se dychnyć? Musi być i szyjn, wtynczos żodnych telefonów ani lotanio ze szmatōm po chałupie.
  • Nie ôdkłodej odpoczynku na zaś. Nie yny na urlaubie noleży ci sie czas do sia, niych w pyńdziałek, wtorek czy sztwortek tyż sie znejdzie czas na wypoczynek. Twoja familijo i wszyjscy doôbkoła bydōm ci radzi, bo bydziesz spokojniejszy, ciyrpliwszy i sztabilniejszy emocjonalnie.
Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

Bez ôdpoczynku ciynżko ô efektywność. Jak chcesz lepszyj radzić se z codziynnościōm, laba to je mus. Chcesz mieć zocne wyniki w robocie? Lepszo pamiyńć? Fajniejszo skōra i młody wyglōnd? Ôdpoczywej i porzōndnie spej. Nie podbijesz świata utropiōny i po piōntej szolce kafyju. W wypocznytym ciele mocny duch!

 

Małgorzata. Ślōnskŏ rajzowiczka spod Wodzisławia, frelka wrazidlatŏ i dociyrnŏ. Durch w gangu, rajzuje, furgŏ na paralotni, sztyjc kajś lŏce i pochŏ wiela wlezie. Przaje ślōnskij gŏdce, autōrka tekstów na Wachtyrz.eu i Inkszo.pl.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza