Hned 8. Ars Independent Festival

Ars Independent Festival 2018 bydzie już 8. edycyjōm multimydialnego festiwalu filmu, animacyje, ger wideo i wideoklipu. Nojbliższŏ ôdsłōna ôdbydzie sie w dniach ôd 25 do 30 września 2018 roku w Katowicach.

Fajer eksploruje to co fascynuje w modyj, debiutanckij i terŏźnyj kulturze audiowizualnyj. Kożdego roku festiwal szukŏ Czŏrnych Kōni w sztyrech miyndzynŏrodowych kōnkursach. Czŏrny Kōń Filmu (fabularne filmy połnometrażowe) jak tyż Czŏrny Kōń Animacyje (krōtkometrażowe animacyje) prezyntujōm filmowe debiuty reżysyrōw z cołkigo świata i czynsto sōm to polske prymiery. Czŏrny Kōń Ger Wideo i Czŏrny Kōń Wideoklipu poświyncōne sōm nowym grōm i klipōm muzycznym.

Ôkrōm tego kożdy rok w programie czekajōm na festiwalowiczōw i festiwalowiczki: pokazy filmōw, animacyje i klipōw muzycznych, wystawy ger wideo, wirtualnyj ryalności i nowych technologiji, panele dyskusyjne i trefy z twōrcami, kōncerty i muzyczne aftery.

W miniōnych latach festiwal gościōł w Katowicach siyłã twōrcōw z cołkigo świata, m.in. Béla Tarra, Ninã Menkes, Phila Mulloya, Lailã Pakalninã, Bruce’a LaBruce’a, Tami Tamaki, Stephena „M.O.O.N.” Gilarde’a, Jakuba Dvorskigo, Mariolã Brillowskõ, Piotra Dumały, Arkadiusza Jakubika, Bodo Koxa, Łukasza Barczyka, Sosa Sosowskigo abo Wiktora Striboga.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Fajer ôrganizujōm instytucyjŏ kultury Katowice Miasto Ôgrodōw i Miasto Katowice.

Zdrzōdło: materyje presowe.

Dej pozōr tyż:  Tychy: Spotkanie ze Zbigniewem Rokitą

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza