Hanek tuplikuje: Zadania, czyli obowiązki przedszkola – Postawa Programowa

O 25 lat z górą trwa spor o nauczanie regionalne. Jest on uzasadniony. Samo gadanie niewiele zmieniło. W cyklu Hanek tuplikuje przedstawiam inną możliwość nauczania o swoim najbliższym otoczenie w oparciu o poznawanie świata. Możliwość ta jest zapisana w Podstawie programowej (oraz w sposobach nauczania każdego przedmiotu wszystkich typów szkół – o tym za jakiś czas  będzie można czytać w Wachtyrzu.eu).

Dlaczego nauczyciel/ki tego nie robią? Odpowiedź wydaje się być stosunkowo prosta – szkoły  nie realizują podstawy programowej. Tak, to zdecydowane twierdzenie. Jego prawdziwość można jednak łatwo sprawdzić – proszę rodziców o przeczytanie Podstawy programowej. Na początek proszę przeczytać o zadaniach szkoły i celach ogólnych nauczania poszczególnych przedmiotów (w klasach 1-3, 4-6, 7-8 i dalej np. w liceum). Wiem, to 303 strony. Tak, to 303 strony wszystkiego, a proszę o przeczytanie wstępów do poszczególnych części/działów).

W Wachtyrzu.eu pisałem poprzednio o tym, co to jest Podstawa Programowa i o tym, że  Podstawa Programowa musi być zgodna z Konstytucją RP oraz  z deklaracjami ONZ, UNESCO i dyrektywami EU (dlatego, że zapisana tam Europejskie Kompetencje Kluczowe i prawa rodziców oraz prawa dzieci, a także opracowano zasady nauczania uzasadnione naukowo).

Pisałem więc o:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Prawach  Rodziców.

Adres:https://men.gov.pl/zycie-szkoly/rady-rodzicow/prawa-rodzicow-2.html

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Art. 26.2.

Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze rodzaju nauczania, którym objęte będą ich dzieci.

Konwencji o Prawach Dziecka

Art. 5, Art. 14, Art. 18!!!

Pisałem także i o tym: Dlaczego istnieją szkoły złe i jeszcze gorsze?

Pisałem o nauczaniu regionalnym / edukacji regionalnej.

Pisałem o nauczaniu zorientowanym na ucznia.

Pisałem trochę o podstawie programowej języka polskie i języka mniejszości narodowej.

Dej pozōr tyż:  Pokora na Zaôlziu:  wiecy, kiere sōm nejciynżejsze

Zainteresowanych proszę o zapoznanie się z moimi publikacjami na ten temat. Informacje znajdziecie Państwo w mojej biografii.

Tyle gwoli wstępu.

=============================================================================

Teraz przyszła pora na kilka słów o przedszkolu, a właściwie na kolejne nawiązanie do Postawy Programowej.

Zaczynam więc od przedszkola. Ograniczę się do zadań przedszkola.

 

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r.

Poz. 356

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ[1])

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e, f i h ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.

poz. 59) zarządza się, co następuje:

 • 1. Określa się podstawę programową:
 • wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 • kształcenia ogólnego dla publicznych szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. c, d i f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:
  1. szkoły podstawowej, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,
  2. szkoły podstawowej ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia,
  3. branżowej szkoły I stopnia, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia,
  4. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia,
  5. szkoły policealnej, stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia.
 • 2. Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia, stosuje się także do prowadzenia wychowania przedszkolnego w ośrodkach umożliwiających dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
Dej pozōr tyż:  Orzesze - Zazdrość. Historia pewnego grobu i dramatu rodziny Grzonka

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356)

Załącznik nr 1

Zadania przedszkola

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
 3. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 1. 1) rozumiem, że fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy obszar rozwoju najskuteczniej wesprzeć poprzez organizację poznawanie najbliższego otoczenia – domu, miejscowości, a to już jest edukacja lokalna z przejściem do edukacji lokalnej.
 2. 2) Organizowanie zajęć umożliwiający poznawania swego języka domowego, w tym górnośląskiego.
 3. 3) Z punktem trzecim mam pewien problem, ponieważ dla wielu dzieci z Górnego Śląska językiem obcym (drugim) jest język polski. O tym aspekcie napiszę nowy artykuł.

Generalnie po analizie trzech zadań przedszkola, to zaryzykuję tezę, że zarówno podstawa programowa jak i edukacja regionalna limitowane są przygotowaniem zawodowym nauczycielek przedszkola oraz ich dyrektorek szczególnie w obszarze rozwoju organizacyjnego placówki i realizacji zapisów podstawy programowej.

To też powód, dla którego wylewa się krokodyle łzy na  temat pracy przedszkoli. Propozycje ulepszeń przedstawia się od lat. Korzystają z nich szczególnie przedszkola prowadzone przez inne organy niż gminy. Oczywiście, oczywiście są wyjątki. Te wyjątki proszę o podzielenie się swoim doświadczeniami na Wachtyrz.eu.

Dej pozōr tyż:  In der Kürze liegt die Würze #5 - 21. Juli 2022 Łukasz Kohut und Birgit Sippel schauen sich die Lage der Sprachdiskriminierung im oberschlesischen Rosenberg (Ôlesno) an

Z przyjemnością odsyłam do tego rodzaju publikacji na w edunews – i zapraszam na coroczną konferencję Inspiracje do Warszawy (https://www.edunews.pl/konf-2018). Zakładam, że kolejna odbędzie się z początkiem 2019.

Polecam wizytę w przedszkolach Montessori, waldorfskich. Proszę o zapoznanie się
z ”nauczaniem” czterolatków w Wielkiej Brytanii, Skandynawii, do zapoznania się z systemem edukacji Singapuru, Japonii, Korei… Proszę o zapoznanie się z zastosowaniem teorii Matthew Lipman’a, Lwa Wygockiego (Lew Siemionowicz Wygotski), czy Helgi Hölscher lub wyników badań Manfreda Spitzera.

Pozycją obowiązkową przy rozmowach o systemach oświatowych  jest Rewolucja w uczeniu – Dryden Gordon – Vos Jeannette, Wydawnictwo Zysk i S-ka (33,90,- PLN)

[1] )  Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

Aleksander Lubina – germanista, andragog – zdobył wykształcenie w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. Jest publicystą, pisarzem, tłumaczem, autorem programów nauczania, poradników i śpiewnika – był nauczycielem akademickim, licealnym, gimnazjalnym i w szkołach podstawowych oraz doradcą i konsultantem nauczycieli.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza