Hanek tuplikuje – kontynuacja cyklu Hanek duplikuje

Podstawa programowa II. Etapu edukacyjnego: klasy IV–VIII język polski cz.1 (klasy IV–VI)

Hanek duplikuje / Hanek tuplikuje jest propozycją rozmowy, jest wymianą poglądów, ze wskazaniem pewnych elementów nieobecnych w dyskusji o edukacji regionalnej. Dodam – w dyskusji wysoce nieowocnej.
W poprzednich częściach cyklu Hanek duplikuje była mowa o prawach dziecka i rodzica zapisanych przez ONZ oraz Rzeczpospolitą oraz o tym, czym w istocie jest Postawa programowa, wskazałem miejsca mówiące o obowiązku uwzględnienia najbliższego otoczenia dziecka w (systemowym, a więc celowym) procesie edukacyjnym.
Po prostu nie sposób było mi pominąć znaczenie najbliższego otoczenia ucznia jako miejsca i przedmiotu edukacji, oraz prawa do nauczania i uczenia się o najbliższym otoczeniu i prawa do poznawania jego teraźniejszości i przeszłości.
Zasadniczo w znanych mi teoriach metodycznych (jak nauczać) obowiązkiem nauczyciela jest określenie celu dla każdej lekcji każdego przedmiotu. (do czego będę często wracał). Uczeń powinien wiedzieć, czego się nauczył podczas lekcji i jakie to ma zastosowanie tu i teraz. Tu – czyli w jego otoczeniu, w jego regionie. Można zaryzykować więc tezę, że jakakolwiek lekcja bez elementów regionalizmu jest lekcją niezbyt uzasadnioną z powodu braku możliwości zastosowania celu – jest lekcją bez celu operacyjnego. Określenie celu danej lekcji jest wymagane także po to, aby określić, czy założony cel lekcyjny został zrealizowany.

Wskażę w moich komentarzach do Podstawy programowej, gdzie i jak można podjąć rozmowę o edukacji regionalnej.

Poniżej skupię się na celach założonych dla klas IV-VIII w nauczaniu języka polskiego, za jakiś czas:

Dej pozōr tyż:  Orzesze - Zazdrość. Historia pewnego grobu i dramatu rodziny Grzonka

II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV–VIII JĘZYK POLSKI
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury. (Moje wątpliwości: Nie jestem przekonany o możliwości realizacji tak zapisanego celu bez zdolności rozumienia utworów literackich z najbliższej okolicy, z regionu, w tym także tych napisanych, bądź przetłumaczonych na język domowy ucznia i jego rodziny.)
2. Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii. (Moje wątpliwości: Widzę tu możliwość uwzględnienia literatury regionalne wśród literatury światowej – w oryginale lub w przekładzie, także w tłumaczeniu uczniowskim.)
3. Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym. (Moje wątpliwości: Nie widzę możliwości uczestniczenie w kulturze europejskiej z pominięciem kultury regionu.)
4. Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami. (Moje wątpliwości: Nie widzę żadnej możliwości realizacji tego celu z równoczesnym pomijaniem kultury regionu.)
5. Kształcenie postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej. (Moje wątpliwości: podobnie jak w punkcie 4.)
6. Poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych informacji o epokach, w których tworzyli (zwłaszcza w klasach VII i VIII).
7. Rozwijanie zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym i potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. (Bez jakichkolwiek wątpliwości mowa tu o edukacji regionalnej)

Tu przerwę, aby nie zanudzać. Zapraszam do wachtyrza.eu do lektury i rozmowy.

Dej pozōr tyż:  Anny Málchárková: Grunt – recenzja powieści

Aleksander Lubina – germanista, tłumacz, publicysta, pisarz.

2016 – współzałożyciel Klubu Twórców Górnośląskich KARASOL.

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza