Hanek duplikuje: Indywidualizacja

Hanek duplikuje: Co stoi napisane we ferordnungu Ministerstwa Edukacji Narodowej
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) zarządza się, co następuje?

Ano do się tam zność, co:
§ 20. 1. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki;
4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów
w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

A jo se tak to duplikuja:
20. 1. 1) co bajtle godajōnce majōm „indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne” już i bez to, iże w szkole godo sie ich drugim jynzykiem i nie jest to ich godka dōmowo – idzie tu o „submersja” – to je przymuszanie dziecka do procesu edukacyjnego w jyznzyku dominujōncym i niedocyniajōncym choby ino interferencje we wymowie (fonetyka), we słownictwie (semantyka) i gramatyce (struktury – będące odbiciem dyferencji kulturowych. Doś wiela pisała o tym Ida Kurcz).
20. 1. 2) mocnōm stronōm naszych bajtli je ślōnsko godka. Kiejby my ino wziyni ôrtografija. Na lekcjach godo sie, co Józef i córka niy ma wymienne, a w godce sōm: Józef bo Jozef eli Joszka, córka bo cera.
20. 1. 3) „rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych”? niewątpliwie „ludność rdzenna” posądzana o niechęć wobec edukacji ma prawo domagać się zbadania, czy przypadkiem złe (niefachowe i nieprawne) nauczanie nie są przyczyną tego, że Górnoślązacy posądzani są o nieuctwo. Mimo wielokrotne zwracanie się o przeprowadzenie badań nad wpływem pochodzenia na karierę edukacyjną, o ile wiem, badań takich nie przeprowadzono.

Dej pozōr tyż:  Brunatne anioły

Luknijcie na cołki ferordung, możno spokopicie jeszcze troszka wiyncyj niźli jo to naszkryfloł.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Tydziyń nazod bōło ô „ludności rdzennej” dzisiaj ô „indywidualizacji” – za tydziyń bydzie ô programach nauczania.

Pyrsk, trzimcie sie.

Aleksander Lubina – publicysta, pisarz  tłumacz.

Foto na wiyrchu: www.snappygoat.com

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza