Handlowali niylegalnymi receptami bez internet

Cyberkryminalni z Kōmyndy Wojewōdzkij Policyje w Ôpolu znŏdli ôsoby podyjzdrzane ô niylegalny przedej recept na specjalistyczne medycyny. Jak ôbsztalowali szandarzi, 21-latka miała wykradać je z przichodni dŏchtōrskij. Niyskorzij, społym ze swojim 24-letnim partnyrym, ôferowała je na jednym z portalōw internetowych. Pŏra ôstała chycōnŏ w Lublinie. Ôba usłyszeli ôbskarżynia podrŏbianiŏ i przerŏbianiŏ recept dŏchtōrskich. Grozi za to kŏra nawet do 5 lŏt heresztu.

Cyberkryminalni z Kōmyndy Wojewōdzkij Policyje w Ôpolu w czasie mōnitorowaniŏ necu trefiyli na ôgłoszynie, co w nim ftoś ôferowoł na przedej gotowe recepty na specjalistyczne medycyny. Informacyjŏ była ôpublikowanŏ na jednym z portalōw internetowych.

Policyjōny przijzdrzeli sie barzij pozornie tym ôfertōm i pokŏzało sie, iże niylegalny proceder mōg trwać ôd blisko 3 miesiyncy. Funkcjōnariusze ôbsztalowali, iże ôsoby ôdpowiedzialne za te ôgłoszynia przebywajōm w Lublinie. To prawie tam zlokalizowali plac roboty podyjzdrzywanyj ô to przestympstwo kobiyty. 21-latka ôstała chycōnŏ 8 czyrwnia w jednyj z przichodni dŏchtōrskich, w keryj robiyła. Podle ôbsztalowań śledczych to stamtōnd kobiyta miała wykradać recepty, co je niyskorzij ôferowała na przedej.

Policyjōny w jeji pōmiyszkaniu znŏdli dalsze recepty jak tyż podrobiony adest dŏchtōrski. Zabezpieczyli tyż telefōny i kōmputry, z kerych były wystawiane niylegalne ôferty. Miyszkanka Lublina usłyszała ôbskarżynia podrŏbianiŏ, przerŏbianiŏ, używaniym i skrywaniŏ dokumyntōw, co niymi niy mŏ prawa ôbrŏcać. Po dwōch dniach policyjōny z Lublina chyciyli 24-letnigo partnyra ôd kobiyty. Ôn tyż mioł brać udzioł w niylegalnym handlu. Ôba muszōm sie liczyć terŏz z kŏrōm nawet do 5 lŏt heresztu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoslōnskich szportplacach, 10.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza