Gŏj we Ślōnsku: Do heresztu za szekuladã

32 lata stary ôstrawiōn rŏd jy szekuladã, tōż skuli tego pŏrã razy przekroczōł prawo.

Jeźli jego zachowanie biere sie z miyłości do maszketōw abo porwany tŏwŏr je dalij przedŏwany, to pokŏże dochodzynie policyjne. Je ale tak, iże chop przed kōńcym łōńskigo roku we sklepie we Gŏju we Ślōnsku (Háj ve Slezsku) skrōł pod jaklã piyńć szekulad za 345 korōn.

Jak przechodziōł bez kasã, to zastawiyła go ôchrōna i przekŏzała szandarōm. Pokŏzało sie, iże ôn je już policyji znōmy. Pŏrã dni wcześnij we tym samym sklepie prōbowoł tyż wyniyś szekuladã.

Ze ewidyncyje wynikło, iże chop to recydywista, bo we ôstatnich trzech latach mioł rozsōndek ôd Gyrichtu Ôkryngowego we Ôstrawie, co go skōńczōł we listopadzie łōńskigo roku. Jego możebnŏ dalszŏ aktywność przestymczŏ badŏ policyjŏ.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Foto: Kevin.B / Wikimedia Commons

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza