Godka Klachuli 20.01.1921

Wachtyrz prezyntuje ślōnske artykuły ze starych cajtōngōw przepisane do alfabetu ślabikŏrzowego. Trzeba je rozumieć we kōntekście historycznym i niy przedstawiajōm ône ôpiniji ôd redakcyje.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Moji Złoci!

Cytaliście, co mi ta psiojucha tyn Kocynder życōł na Nowy Rok. Juz sie tak cłowiek dość kwaśnych pōnek najy z rozmajtymi Miymcami to i ôn jesce mie bydzie gorsył i za błozna robił. Dzicie go! Ty sie ô twoja lajerka starej, smarkaty, a zasia z gymbōm ôd mojej godki. A posłym do Sejmu tez jesce moga być i byłoby ci mozno bardzo mrucka, jakbych była pryndzej jak ty. Dyć juz moja Getruda noleży do zarzōndu Jaskōłek a starsy synek jest nacelnikym w sokole. Toz sie ino trocha statkuj, a nie być takim przymōndrzałym.

Mōmy teroz miynsopust i Miymcy sie juz bardzo cieszōm, ize bydōm lotać w papiorzanych copkach i z larwami na pyskach, skokać i pić kozłowe piwo. Ale im sie trocha popsuło, bo ta Kōmisjo z Ôpola im trocha ta radość popsuła. Chnet byńdzie plebiscyt i ôstatnio godzina lo nich sie zbliżo, a jak sie stōnd niedługo muszōm wynieść to na zachyntne juz sie z gazet dowiedzieli, ize we „Faterlandzie” niyma dla nich tak dobrych „śtelōw” i ze na kożdego cłowieka tam przipodo bezmała 70000 marek długu. No ale cygōn ôd biedy skoko, to i ôni z jankoru mozno sie ôzrōm, uślimtajōm i bydōm potym na te ôstatki wyli: „Nyjer rikt di triby cajt”.

Ksiōndz Ulizka jesce mało zdaje sie robi zgorsynio i ôbrozo Pana Boga ze swojōm „Volksstimme”, tōz teroz zacōn jesce wydować jakiś tam „Kraj Gōrnoślōnski”, w ktōrym na przodku namalōwoł pōł cornego i pōł biołego ôrła. Tak łagodzinko i chytrze tam pisze i myśli, ize my sie nie zmiarkujymy i nie poznōmy, że to tako sama szmata jak i ta jego niymiecko. W tej nowej gazecie aby roz ludzie ôd ksiyndza Ulicki prowda napisali. Na ôstatniej strōnie stoji, ize ta gazeta walcy z Bogym i z prowdōm. No to my juz downo wiedzieli i to myśla, ize ta nowo żmija germańsko znojdzie droga tam, kaj wyndrujōm Pierōny, Wola Ludu, Dzwōny, Corne Adlery, Volksstimme i inksze szmaty płacōne z Berlina, to jest do pieca, a ôd biedy do „haźla”.

Dostałach kupa listōw i powiyńszowań od rozmajitych kobietek, chnet ze wszystkich krysōw. Wszyjscy mi dobrze wiyńszujōm i pytajōm mnie sie, jak-my tez tu w gōrach przi grubach i hutach bydziymy głosowali, bo tam u nich łazōm rozmajite agynty i godajōm ize kōminy (to jest my tu) bydymy głosować za Miymcami. Jo wōm jyno, moje złote, moga tyla pedzieć, ize u nos by taki agynt tego ôpowiadać nie mōgł, boby to jyno pedzioł roz a potym-by mu juz ktoś pysk zatkoł. To jedno se miarkujecie, wy wszyjscy ôd Koźlo, Strzelec, Ôpolo, Ôlesna, Lublińca, Raciborza. Prudnika (i juz nie pamiyntōm, z jakich strōn te listki sōm), ize u nos wszystko co tutejsze, porzōndne i mōndre, głosuje za Polskōm, a za Miymcami jyno cudze smyki i ôgłupiōne abo przepłacōne Judase. Nie wierzcie tym agyntōm ani tym cygańskim gazetōm, ktōre za berlińske piyniōndze po polsku i po niymiecku pisōm nojgorse i nieprowdziwe rzecy ô Polsce. U nos we wsi i w inkszych wsiach takego Dzwōnu, Szwarzer Adlera i Woli Ludu nie widać i niech Bōg brōni tego, coby go sie ôdwozył tu rozdować. Jak nie wierzicie, to przijedżcie do mnie na wysiady i same sie przekōnocie.

Juz musa skōńcyć, bo mnie ôd powtorzanio tych paskudnych niymieckich gazet juz zacyno zgaga polić i tōz do widzynio.
Rōźla Pyscycka

Jōnek Swaczyna

Jōnek Swaczyna

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza