Godka Klachuli 1.02.1921

Wachtyrz prezyntuje ślōnske teksty ze dŏwnych cajtōngōw przepisane do alfabetu ślabikŏrzowego. Muszōm być ône rozumiane we kōntekście historycznym i niy przestawiajōm ôpiniji ôd redakcyje.

Moji Złoci!

Wyboćcie, ize dzisioj troska poôdpowiadōm na pora listkōw, ktōrech ôd rozmajtych ludzi dostała. Baby i chłopy sie jakoś rozklajturzyli i kożdy pise, a jak im sie nie ôdpowie na jejich klachy, to sie dōnsajōm i przezywajōm. Niektōre listki sōm piykne i dobre, ale casym tez dostana listek ôd takego judosa, co sie jargo i przezywo, bo go ta moja prowda mierzi.

Z Chebzio (Morgynrołtu) pise mi jedna kobietka, ize u nich jest taki klub klachulōw, co mo zebrania kożdy dziyń na ławce kole chałupy ôd Gałōnscyny. Tam kozdego, co przechodzi, zatrzimujōm, z nim klachajōm a potym go ôbgadujōm. Jyno tam przi tych klachach nie zapōmcie ô warzyniu, by wōm potym nie wyskipiało wszystko na blasze i nie było w chałupie krykowego ôd chłopōw. A to ize tam ktoś pedzioł, że Trzech Krōlowie byli Miymcami, to niech wos ani nie dziwi ani nie gorsy, bo ci sami ludzie przeca nawet robili Pana Boga „Hajmattrojym”. Zaś ta istno z kluczborskego krysu, co se to w dōma tak podpodmosco, zurym z grzibami i z wandzōnkōm, to niech ino na drugi roz napise kans wiecej. Np. ô tym, jak ta Hanyskowo baba uciekała do Wrocławia i jak jej chłop ôd strachu polecioł do Kōnska. No, niedługo to jesce kans wiyncej takich Hanyskōw i jejich bob sie bandzie ôd nos wynosić na wander do fołterlandu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

A w tym Chropacowie to niech tam ino po polskich piyniōndzach nie depcōm, boby sie mogło stać, ize podepcōm i wiara tych, co te piyniōndze ôfiarowali i potym by nawet bez jasne bryle nie było co rachować. Nasi ludzie se to miarkujōm i majōm pamiyńć lepszo niz ta Tereska ze wszystkimi bractwami niymieckymi. I ze ôna jest bardzo zolytno, tego tez casym bez modre bryle nie widać.

Dostałach tez jedyn bardzo głupi listek ôd iakegoś „socialisty co patrzi z pod łeba” z Katowic. Jak ech go cytała, to mi tak było na sumiyniu, choćby mi kto kozoł ôbiod w haźlu jeść i dobrze, że aby nasi socjaliści sōm porzōndniejsi i mōndrzejsi, niz tyn gupi wiecheć, co powtorzo stare ôbklepane bluźnierstwa na Boga i na Polsko. Mnie sie zdo, że ôn juz musioł i Boga i Polsko zaprzedać i teroz słowo Bōg i Polska sōm lo niego jak zdrzadło dlo brzidkej baby, bez to, że pokazuje brzidota, to go trza strzaskać. Żebyś tak nie patrzoł z pod łeba jyno wejrzoł do gōry do światła, do słōńca, tobyś wiyncej widzioł jak ta krōwka, co grzebie w błocie, nigdy do gōry nie wejrzi i nic niewidzi, jak to błoto i w niym sie rozkoszuje. Tyś podobny do kōnia, ktōrymu z każdej strōny ôc doł fōrmōn klapy, coby ani na prawo ani na lewo ani do gōry nie nie widzioł, jyno to, co mu fōrmōn bicym pokoze. Zol mie cie, boś ty nojbiedniejszy ze wszystkich, ize nawet nie miarkujes, jakiś głupi, dopiero jo prosto baba ci to musa pedzieć. Widzis, trza ci tego!

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Bezmała mo być plebiscyt 13 marca. Toby bardzo dobrze pasowało i byłoby lo nos takim palcym Bożym, coby my wiedzieli, co mōmy robić. Juz tysiōnc lot tymu, jak nasi przodkowie tu bolali pogaskich bożkōw i topili ich w rzykach. Na ta pamiōntka kozdy rok na wiosna, ludzie nasi dwa tygodnie przed Wielkanocōm, strojili marzanki i marzaniokōw, ze śpiewaniym śli z nimi bez wieś, topili w rzece, abo we stawie i uciekali potym wartko, coby ich co nie zaraziło. Trzinostego marca jest niedziela marzanno i my, tak jak ôni wtedy, mōmy ôbolać i wyciepōwać bōżki germańske i przez plebiscyt, nasymi kartkami „za Polskōm!” A za rok bydymy strojić marzanki z pikelhaubōm, topić w rzekach i uciekać ôd nich jak ôd zarazy. A potym co rok byndymy to robić na pamiōntka nasego uwolniynio. Żeby jyno wszyscy ludzie nasi tyn znak Boży dobrze zrozumieli. Ale jo myśla, ize nas lud jest mōndrzejsy, niz sie to Miymcōm i jejich zapłacōnym agyntōm-zdrajcōm zdaje i choć niejedyn z nos teroz nic nie godo, na niejedno milcy to potym na kartce ôdpowie jednym słowym „Polska”. A ta niedziela 13 marca nazywo sie tez „czarna;” bydzie ôna, jeśli plebiscyt wtedy bydzie, prowdziwie corno lo Miymcōw. Tōz trzimejcie sie i uwozejcie tam teraz na tych, co fałszywe legitymacyje majōm i na lista plebiscytowo sie chcōm dostać. Dyć juz z gazet wiecie, co mocie z nimi zrobić.

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Tōz do widzynio
Rōźla Pyscycka.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza