Godej, czytej a pisz: Test 13 – podsumowani

Prziszoł czas na rozwiōnzani testu 13 ze seryje „Godej, czytej a pisz”. Dostali my praje 50  ôdpowiedzi, tōż piyknie dziynkujymy za wszystki.

Sam idzie sie podziwać na test:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfciDL6mt-lV_1FqtNMPyroH65BVM6fUrYgvymv46Zp3DNvtg/viewform

 

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 1. Jako to bydzie po polsku: Na nia niy idzie sie spuścić?

Moji tłōmaczyni: Na niej nie można polegać. Na nią nie można liczyć.

Ôdpowiedzi: dziwōmy sie głōwnie na syns ôdpowiedzi, a niy na literki. Kole 35 ôdpowiedzi było dobrych: nie można na nią liczyć, nie można jej zaufać, nie można być za nią pewny. Było tyż jednak trocha „inkszych” ôdpowiedzi:  nie można się na niej opuścić, nie można na niej się ześlizgnąć, zjechać,  nie można na nia patrzeć, nie można na nią sikać (!).

Pozōr! Spuścić sie na kogoś (si) – polegać na kimś, liczyć na kogoś (pl)

 

 1. Te pytani sie kajś straciyło, abo my go minyli przi pisaniu.

 

 1. Jako to bydzie po polsku: Tyn kokotek je popsuty?

Moji tłōmaczyni: Ten kran (kurek) jest zepsuty.

Ôdpowiedzi: wiynkszość ôdpowiedzi było dobrych, (niy dziwōmy sie na pisownia), a godała ô kranie, kurku. Była tyż ôdpowiydź „nie wiem” i „kotek”.

 

 1. Jako to bydzie po polsku: Ôna je fest zgniyło?

Moji tłōmaczyni: Ona jest bardzo leniwa.

Ôdpowiedzi: kole 40 ôdpowiedzi: ona jest leniwa, nieroba, ale tez kole 10 ôdpowiedzi: ona jest zgnita, zepsuta, sfermentowana, brzydka.

Dej pozōr tyż:  Rozbierymy godka na tajle

Pozōr! Zgniyły (si) – leniwy (pl)

zgnity (si) – zgniły, sfermrntowany, zepsuty (pl)

 

 1. Jako to bydzie po polsku: Dymbiōnki niy rosnōm na dōmbkach?

Moji tłōmaczyno: żołędzie nie rosną na chryzantemach.

Ôdpowiedzi: kole połowa ôdpowiedzi dobrych, a reszta było: grzyby, astry, gerbery, kwiaty, dęby.

Wniosek: widocznie we inkszych strōnach Ślōnska niy znajōm „dymbiōnek” ani „dōmbkōw”?

Dymbiōnka (si) – żołędź (pl)

dōmbek (si) – chryzantema (pl)

 

 1. Jako to bydzie po polsku: Skuli tego mōm starość?

Moji tłōmaczyni: z tego powodu mam zmartwienie, problem.

Ôdpowiedzi: wiynkszość ludzi miało „zmartwenie”, „problem”, ale pora miało „starość”, abo „sie starzało”

Pozōr! Starość (si) – zmartwienie (pl)

 

7.Jako to bydzie po polsku: Ôna stoła kole koła?

Moji tłōmaczyni: Ona stała obok roweru.

Ôdpowiedzi: wiynkszość pisze dobrze ô ”rowerze”, ale 2-3 felerne piszōm ô „kole”

Pozōr! Koło (si) – rower (pl)

kōłko (si) – koło (pl)

 

 1. Jako to bydzie po polsku: Cofnij sie yno?

Moji tłōmaczyni: odsuń się, przesuń się tylko.

Ôdpowiedzi:  wiynkszość ôdpowiedzi dobrych, ale pora felernych, bo ludzie piszōm: odsuń się, cofnij się „do tyłu”

Pozōr! Po ślōnsku „cofnyć sie” znaczy „przesunąć się”, „odsunąć się” tōż idzie sie cofnyć na bok, do przodku, a niy yno do zadku.

 

 1. Jako to bydzie po polsku: Ale mosz piykno cera?
Dej pozōr tyż:  Rozbierymy godka na tajle

Moji tłōmaczyni: ale masz piękną córkę.

Ôdpowiedzi: wiynkszość pisze ô „córce”, ale pora ôdpowiedzi spōmino „cera” a „skóra”

Pozōr! Cera (si) – córka (pl)

 

 1. Jako to bydzie po polsku: Wejź se trocha kiszki?

Moji tłōmaczyni: weź sobie trochę zsiadłego mleka.

Ôdpowiedzi: wiynkszość ôdpowiedzi spōmino ô kwaśnym mleku, zsiadłym mleku, kefirze, ale sōm tyż: krupnioki, kaszanka, kiełbasa, kiszka, maslanka.

Pozōr! Kiszka (si) – zsiadłe mleko (pl)

 

 1. Jako to bydzie po polsku: Cōż tak kucosz?

Moji tłōmaczyni: cóż tak kaszlesz.

Ôdpowiedzi: sam niy było problymu a wszyscy pisali ô „kaszlu”.

Pozōr! Kucać (si) – kaszleć (pl)

 

 1. Jako to bydzie po polsku: Sōmsiod se sam sōm siod?

Moji tłōmaczyni: sąsiad sobie tutaj sam siadł.

Ôdpowiedzi: w czynści ôdpowiedzi brakuje keregoś słowa: sam, tutaj, tōż ciynżko ôcynić poprawność.

Pozōr! Sōmsiod (si) – sąsiad (pl)

se (si) – sobie (pl)

sam (si) – tutaj (pl)

sōm (si) – sam (pl)

siod (si) – siadł (pl)

 

 1. Jako to bydzie po polsku: Te wieprzki niy sōm zdrzałe?

Moji tłōmaczyni: ten agrest nie jest dojrzały.

Ôdpowiedzi: wiynkszość pisze ô niedojrzałym agreście, ale pora ôdpowiedzi spōmino tyż ô małych,  nie wyrościętych, nie na ubōj – świniach.

Pozōr! Wieprzek, wieprzki (si) – agrest (pl)

 

 1. Jako to bydzie po polsku: Doł bych ci kara, ale ôna mo pana?
Dej pozōr tyż:  Rozbierymy godka na tajle

Moji tłōmaczyni: dałbym ci taczkę, ale ona ma przebitą dętkę, nie ma powietrza w kole.

Ôdpowiedzi: wiynkszość ôdpowiedzi dobrych, ô „taczce” a „przebitej dętce”, ale tyż pora inkszych: samochód jest zepsuty, kara ma Pana, taczka ma właściciela.

Pozōr! Kara (si) – taczka (pl)

pana (si) – przebita dętka, brak powietrza w kole (pl)

 

 1. Jako to bydzie po polsku: Je żech dzisio zdechły?

Moji tłōmaczyni: jestem dzisiaj słaby, zmęczony.

Ôdpowiedzi: sam wszyscy wiedzieli ô co sie rozchodzi.

Pozōr! Zdechły (si) – słaby, zmęczony (pl)

 

 1. Jako to bydzie po polsku: Tyn strōm mo dużo synkōw?

Moji tłōmaczyni: to drzewo ma dużo sęków.

Ôdpowiedzi: kole połowa ôdpowiedzi ze „drzewem” i „sękami” , a inksze: prąd ma dużo dzieci, drzewo ma dużo kwiatōw, korzeni, na drzewie jest dużo chłopców.

Pozōr! Strōm (si) – drzewo (pl)

drzewo (si) – drewno (pl)

sztrōm (si) – prąd (pl)

synki (si) – (1) sęki; (2) synowie; (3) chłopcy (pl)

 

Jynzyk ślōnski niy ma jednaki w kożdej strōnie Ślōnska, tōż rōżnice mogōm być. Używejcie swojich słōw, kere znocie, ale rōbcie to dobrze a kōnsekwyntnie

www.dykcjonorz.eu

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza