Godej, czytej a pisz: Test 12 – podsumowani

Prziszło na test 20 ôdpowiedzi, tōż piyknie dziynkujymy, a chytōmy sie pisanio podsumowanio.

Tu znojdziecie test.

1. W tabulce podane sōm polski bezokoliczniki a ślōnski czasowniki w trybie rozkazujōncym we 2 os. l.poj. Trza napisać (JA/NIY), kery czasownik je ôdmiyniōny dobrze, abo źle

a) jeść – jyc  NIY

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

jeść (pl) – jeś  (si) – jydz

Ôdpowiedzi: 16 – JA ; 4 NIY

Uwagi. Fōnetycznie te „jyc” by mōgło być, ale przeca je : jodło, jedzyni, jadła. Tōż pisać trza „jydz”

 

b) mówić – godaj NIY

mówić (pl) – godać (si) – godej

Ôdpowiedzi: 1 JA; 19 NIY

Sam idzie pedzieć, co ta 1 ôdpowiydź JA, to je „feler statystyczny”, tōż je dobrze 🙂

 

c) prać – pierz NIY

prać (pl) – prać (si) – pier

Ôdpowiedzi: 1 JA; 19 NIY

Godo a pisze sie po ślōnsku: pier, piera, pierymy, piercie. Tōż 1 JA – niy ma źle.

 

d) stać – stōj JA

stać (pl) – stoć (si) – stōj

Ôdpowiedzi: 19 JA – 1 NIY

Jedna ôdpowiydź felerno.

 

e) biegać – leć NIY

biegać (pl) – lotać (pl) – lotej

biec (pl)  – lecieć (si) – leć

Ôdpowiedzi: 19 JA; 1 NIY

Sam  na ôpak: praje wszystki ôdpowiedzi były felerne. Lotać a lecieć, to sōm inksze czasowniki, tōż tryb rozkazujōncy tyż je inkszy: lotej a leć.

 

f) palić (papierosy) – kurz  JA

palić  (pl) – kurzić (si)  – kurz

Ôdpowiedzi: 20 JA: 0 NIY

100 % zgodności. Brawo

 

g) siadać – siedź NIY

siadać (pl) – siodać (si) – siodej

siedzieć (pl) – siedzieć (si) – siedź

Ôdpowiedzi: 13 JA: 7 NIY

Skōnd sam te 13 felernych ôdpowiedzi? Pomylōne słowa „siodać”,ze „siedzieć”?

 

h) klęczeć – klynkej NIY

klęczeć (pl) – klynczeć (si) – klyncz

klękać (pl) – klynkać (si) – klynkej

Dej pozōr tyż:  Fojerman: Szarlota

uklęknąć (pl) – klynknyć  (si)  – klynknij

Ôdpowiedzi: 17 JA;  3 NIY

Słabo. Zaś pomylōne klynczeć (już od jakigoś czasu) i klynkać ( w w tej chwili)

 

i) śpiewać – śpiywej   JA

 śpiewać (pl) – śpiywać (si) – śpiywej

 Ôdpowiedzi : 20 JA; 0 NIY

 100 % dobrze.

  

j) przebierać (spodnie) -przeblekej NIY

 przebierać (pl) – przeblykać (si) – przeblykej

 Ôdpowiedzi: 7 JA; 13 NIY

Sam możno niy wszyscy dali pozōr na literka (przeblekej – przeblykej) . Ważne, coby niy pisać ô przebiyraniu, bo lōntōw (ubrań) sie niy przebiyro. Przebiyrać idzie szrubki, abo kartofle (sortować)

 

k) gotować – worz JA

gotować (pl) – warzić (si) – worz

Ôdpowiedzi : 14 JA – 6 NIY

„Warzić”, bo „wor” (gorąc), tōż „rz”. Po „rz” mōmy y-i  tōż „warzić”. We trybie rozkazujōncym jeszcze je a-o  tōż „worz”

 

l) ważyć – waż NIY

ważyć (pl) – wożyć (si) – woż

Ôdpowiedzi: 6 JA ; 14 NIY

Sam sie rozchodzi ô woga, wożyni na wodze, tōż musi być „ż” na kōńcu.

 

ł) wozić -woź   JA

wozić (pl) – wozić (si) – woź

Ôdpowiedzi: 11 JA ; 9 NIY

Sam sie rozchodzi ô wożyni na wōzku, abo autym, chocioż na wodze tyż je wożyni.

 

m) zapytać – spytej sie JA

zapytać (pl) – spytać sie (si) – spytej sie

Ôdpowiedzi: 20 JA; 0 NIY

Czy mogę o coś zapytać?

Moga sie ô coś spytać?

Trza pamiyntać ô tym „sie” (czasownik zwrotny),  chocioż pytōmy sie kogoś, a niy siebie.

 

n) zamknąć (drzwi) – zawrzij JA

zamknąć (pl) – zawrzyć (si) – zawrzij

Ôdpowiedzi: 20 JA ; 0 NIY

100 % na JA

 

  1. Kere słowo sam je felerne po ślōnsku: ryć, żyć, szyć, myć, tyć, być, dyć, chyć ?
Dej pozōr tyż:  Fojerman: Szarlota

kopać szpadlem (pl) – ryć (si)

żyć (pl) – żyć (si)

szyć (pl) – szyć (si)

myć (pl) – myć (si)

tyć (pl) – hrubnyć (si)

być (pl) – być (si)

przecież (pl) – dyć (si)

chwyć/ złap/ przytrzymaj (pl) – chyć (si)

Felerne je słowo: tyć, bo to je po polsku

Ôdowiedzi: 13 tyć, 2 żyć, 2 dyć, 1 być, 1 chyć,  1 szyć

Wiynkszoć ôspowiedzi dobrych, ale pojedyńcze felerne.

 

  1. Napiszcie to po ślōnsku: Ani jest wstyd, że zapomniała odrobić zadanie.

 Anie je gańba, że zapmniała napisać zadani

 Ôdpowiedzi tak pōł na pōł: Ani, Ance (kōmu?) – Anie (kogo? je gańba. Sam sie głōwnie rozchodzi   ô to, że po polsku je wstyd kōmuś – Ani, a po ślōnsku je gańba kogoś – Anie.  Na inksze rzeczy my sie niy dziwali.

  

  1. Napiszcie to po polsku: Czamu tymu dziecku niy uwarzisz kamelkōw?

Dlaczego temu dziecku nie ugotujesz rumianku?

Ôdpowiedzi: 18 wiedziało co to sōm kamelki, 1 niy wiedzioł, a 1 sie pytoł, czy sie to mianuje „wielbłądki”. Ôgōlnie dobrze.

 

  1. Napiszcie to po ślōnsku: Zobaczyłem idącego drogą nauczyciela.

Zejrzoł żech rechtora iś drōgōm, abo zejrzoł żech rechtora, jak szoł drōgōm

Ôdpowiedzi: była sam coło „gama” ôdpowiedzi, ale wiynkszość sie mieściyła jako-tako we normie: widzioł żech iś, widzioł żech, jak szoł. Były rechtory, nauczyciele, drōgi cesty atd. Dwa razy było „idōncego”, co je feler po ślōnsku. Bez szosyjo, to tyż niy ma „drōgōm”, yno raczyj przez drogę na pasach.

 

  1. Napiszcie to po ślōnsku: Uważaj, żebyś sobie nie uciął palca.

Dej pozōr, aż se palca niy urzniesz

Sam bōł nasz feler, bo my kozali polski zdani napisać „po polsku” a dziepiyro potym my poprawiyli „po ślōnsku”, tōż niy bydymy rachować.

Dej pozōr tyż:  Fojerman: Szarlota

 

7. Wypiszcie z tekstu słowa z literōm”ō”, a zaznaczcie, kaj mo być ta litera. Jak niy mocie takij litery we klawiaturze, to postowcie “x” zamias niyj. np, “Ślxnsk” Oma majom w doma staro roma, a na romie we biksie majom oma dlo mie dycko jaki szklok, abo inkszy bombon.

Ōma majōm w dōma staro rōma, a na rōmie we biksie majōm ōma dlō mie dycko jaki szklok, abo inkszy bōmbōn

Ôdpowiedzi: wszystkigo wypisać sie niy do, ale doś dobrze poznaczne było. Niy wszystki „ō” dało sie ludziōm wychytać. W jednej ôdpowiedzi bōł felerny „szklōk”

 

8) Wypiszcie yno te słowa, co sōm dobre po ślōnsku: durch, biyr, piyr, wiync, dawej, ganc.

ciągle, stale, wciąż (pl) – durch (si)

piwo (pl) – biyr (si)

całkiem, zupełnie, całkowicie (pl) – ganc (si)

Dobre sōm: durch, biyr ganc

Felerne sōm: piyr, wiync, dawej

pierz (pl) – pier (si)

więc (pl) – tōż (si)

dawaj (pl) – dowej (si)

 

Na kōniec: Jedni piszōm, że test za dłōgi, inkszym sie podobo, jeszcze inksi, że niy ma placu, coby napisać, czamu tak zaznaczyli, a ci ôstatni narzykajōm, że zapōmniōm do tego czasu, co zaznaczali. Tōż jako sam wszystkim dogodzić? Bydymy prōbować robić testy co roz, to lepsze, a co nōm  z tego wyńdzie, to sie dziepiyro pokoże.

Cołki czas zaproszōmy do zaglōndanio na www.dykcjonorz.eu. Tam idzie znojś praje  wszystki te  słowa a jejich ôdmiana

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza