Gitariada 40 – zaproszynie

Już hned ôsmŏ edycyjõ Gitariady 40. ôdbydzie sie we Kandrzinie-Koźlu. 30 i 31 siyrpnia 2019 r. trefiōmy sie w Parku Pojednaniŏ. Zaś trefiōm sie twōrcy i wykōnŏwcy big-beatu z cołkigo wojywōdztwa ôpolskigo. Latosi fajer bydzie podzielōny na dwie ôdsłōny.

Piyrszŏ, piōntkowŏ (30 siyrpnia), to tref wyteranōw big-beatu. Wierzimy, iże rozpŏlōm publiczność do czyrwōności, a ta ôdpłaci im sie szumnōm zabawōm. W tym dniu wystōmpiōm: „Muzozaury” z Gubczyc, SUPER OLD KASKADA, DRILL STONE, 3r12 (Niymcy) & Krystyna Brożek, Old Befa, Darek Guca i Przyjaciele, Kazik Pabiasz i Goście, Waldek Nowak Band, Karawana – 25 lecie kapele.
Sobotniŏ (31 siyrpnia) to kapele: Flying Hammer Experiment, G(h)ost, Honker, Plunkton, V-220 Band – Marek Morawiec, Watch The Fire.

Z tego zestawu wynikŏ, że czekajōm nŏs dwa dni ôkraszone szumnōm muzykōm. Ôrganizatorzi zaprŏszajōm tyż na GEŁDÃ PLAT WINYLOWYCH, co ôdbydzie sie w dōmu Kultury „Chymik”, jak tyż do roztolicznych sztandōw z wielōma niyspodziankami.

Grafiki: materyje ôrganizatora.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  „Schleutsches Schreiben“

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza