Francek Fyrtok 10.02.1921

Wachtyrz prezyntuje ślōnske artykuły ze starych cajtōngōw przepisane do alfabetu ślabikŏrzowego. Trzeba je rozumieć we kōntekście historycznym i niy przedstawiajōm ône ôpiniji ôd redakcyje.

Kochany Hanysie!

Iże kupa mōm roboty, nie potrzebuja ci pisać, ale jeszcze nie wiesz tego, iże mie wybrali do kōmitetu parytetycznego, niby na zastympcy, ale ci padōm, że tyn pierszy nie chce sie ôschorować i nie moga zarobić dyet. Jest ech jyno przi nadzieji, iże przeca zachoruje, że go zastōmpia, że zarobia, a potym sie urżna jak Ulitz. Joch tam taki nie jest, żebych dzioucha sprzedoł, bo dzioucha jest wiyncej wort niż piōntka; a Ulitzka jest miglanc a jak kto nie wirzi, niech sie spyto ks. Bernatzkego, bo społym chodzili do gimnazyje w Raciborzu. Nie wiym czy sie Ulitzka już zgodził za swojōm gospodyniōm i czy Quester kupił nowo kipa swojej libście, a Urbanek jak sie nie żyni tak sie nie żyni, bo mo strach, iże po plebiscycie bydzie majtać do Niymiec. Quester pado, iże jest oberślōnskim chacharym, a przeca urodził sie na pioskach brandynburskich.
Te Ôstatki prziszły jakby naswalnie. Jo ci chodza z muzyki na bol, z bolu na wesele, a z weselo na cōmber. Tobie Hanysie wszystko moga pedzieć, boś porzōndny Kocynder. Martwia sie, bo libsty mi ôdkozały, a na policyji mi nie chcōm, dać karty legitymacyjnej, bo, padajōm, iżech nie meldowany. Żodyn Kocynder, jak mieszko w rula abo pod hołdōm nie melduje sie, to policyjo mo tam iść i wszystkich zapisać, a że tego nie zrobiła, to jōm trzeba postawić do kapusty.

Ulitzka jest gryfny ze zadku i nie bydzie mōgł głosować, bo pochodzi z Moraw. Ale ôn by chcioł przi plebiscycie ôddać głos za wszystke strōny. W Bytōmiu Francuzi mieli radość, bo zabrali Niymcōm cały wagōn gwerōw i granatōw a Quester zachorowoł, bo go tak śmigło, ża ô mało nie ôsiwioł i zaroz pojechoł do „doktora” (VI A. K.) do Brzegu i Wrocławia.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Nasza Klachula jest roz dobro baba. Ta gościna u niej była tako fajno, ża ani Wiluś za dobrych czasōw tak nie jodoł. Był sōm szmalec i krupnioki. A jej dziouchy jeszcze fajniejsze. Z tōm jednōm to bych sie i ôżynił, ale kedy nie mōm łōżka i szranku, a jak ône poradzm tańczyć! Dyć wiesz, boś też spuszczoł kreple i szczyrziłeś sie do klachuli, ale żeś jyno trojoka z niōm tańćzył, to ci mōm za złe. Joch fyrtoł cało noc a dziouchy jeszcze nie miały dość. Za mojego staroszka to sie śpiewało „Kej ôstatki to ôstatki, niech sie trzynsōm wszystke zadki” – a ty i KArlik toście nogami zagmyrdali jyno wolnego i trojoka. Jak Gustlik groł:

Miała baba czorno kura
Miała baba tulitumfajtum tulitumfajtum
Czorno kura

A ta kura młode miała,
A ta kura tulitumfajtum tulitumfajtum
Młode miała –

to dziouchy Pyscycki chchiały sie przeluftować, ale Karlik, jak zawsze znojdł sie tam kaj go nie potrzeba i zaczōn je malować. – Ôj były to ôstatki! Byda ich pamiyntoł długo, bo z tydziyń byda po nich ôdpoczywoł.

Iżech nie wszystke moje libsty wytańczył na ôstatki, to już nie moja wina. Z jednōm głowōm nie moga być na wszystkich weselach. Czasu nie mōm, bo trzeba chytać fałszywe kartki legitymacyjne. Jużech chycił piyńć i polski Kmisaryat do mi nagroda. Teroz sie kryncōm Niymki kola mie, a cōż, kedy berdye chcōm zaroz take boa, żeby sie przikryć ajnsznyt do bluzy. Z piyńciu Niymkami zrobiłynch weta, iże ich szacōw dostana w zymby za fałszywe legitymacye i jużech trzi wety wygroł i to trzi flaszki ajerkōniaku. Zabier Pyscycka ale z dziouchami i Karlika do mie, to se te ôstatki jeszcze ôblejymy.
Francek Fyrtok.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza