Festiwal Produktōw Lokalnych w Tworogu

W piōntek, 30 czyrwca, kole Urzyndu Gminy w Tworogu ôdbydzie sie Festiwal Produktōw Lokalnych.

Fajer zacznie sie ô pōł czwŏrtyj (15:30) i potrwŏ do pōł dziewiōntyj na wieczōr (21:30). Na placu bydzie szło ôbejzdrzeć budy ôd zwyciynzcōw i laureatōw kōnkursu Pōmysł na produkt lokalny i zdegustować lokalne produkty. Ôrganizowane bydōm tyż kōnkursy z nadgrodami i graczki dlŏ bajtli.

Wystōmpiōm zespōł Tworożanie, zespōł folklorystyczny Brynica, kabaret Rak i zespōł Helou, a ôd pōł ôsmyj do pōł dziewiōntyj bydzie muzyka.

Fajer ôrganizujōm Lokalne Grupy Działaniŏ Leśna Kraina Górnego Śląska i Brynica to nie granica, a społym z niymi fojt gminy Tworōg.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdrzōdło i grafiki: LGD Leśna Kraina Górnego Śląska

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza