Europejski Parlamynt: Ślōnsko godka wygrowo… z polskim tumaczym

Sztyrnostego grudnia europosył Łukasz Kohut we swojim wystōmpiyniu w Europejskim Parlamyńcie na tymat ślōnskij godki padoł ô sytuacyji ślōnskij godki i ô wole ślōnskij społeczności na przileżytość inicjatywy Minority Safepack. Dowoł przi tymu znać, coby niy przepōmnieć w nij ô tych grupach i tych godkach, co skuli swojij sytuacyje niy sōm formalnie poznowane ôd unijowych państw.

Ôroz przeszoł z polskij na ślōnsko godka: “I stoja tukej, chocioż we Warszawie godajōm, że Ślōnzokōw i Ślōnzoczek niy ma, że niy ma prawa być ślōnskij godki, że niy ma ślōnskij nacyje. A to niy ma gańba być ze myńszości. To niy ma ganba godać po ślōnsku. Je prawie na ôpach” – zaczōn Europosył.

W tym mōmyńcie ôzwoł sie wiceprzewodniczōncy Parlamyntu Marcel Kolaja, co kludziōł tyn tref, i doł znać ô problymie z angelskim przekładym. Poprosiōł Kuhuta, coby jeszcze roz pedzioł ôstatnie zdania.

Gibko pokozało sie, iże to niy były problymy techniczne. Po wystōmpiyniu europosła Kohuta przewodniczōncy przidoł: “Dziynkuja i przeproszōm na techniczne felery. Chciołech wyerklerować, iże przekłod na angelski niy bōł dostympny, bo mōwca niy godoł we żodnym ôficjalnym jynzyku Europejskij Unije”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wystōmpiynie idzie ôboczyć na tweetrze:

https://twitter.com/LukaszKohut/status/1338884713365327873

Pokozało sie zaroz moc ciepłych kōmyntorzy:

Polska: ślōnski to je dialekt polskigo.
Ślōnzok: godo po ślōnsku
Polske tumacze: gymba ôd udziwiōnego Pikachu

 

To je szumne! Europosył Łukasz Kochut godo po ślōnsku w Europejskim Parlamyńcie i symultaniczne tumacze blank sie tracōm 😀

Pokozały sie tyż wiyncyj ôsobiste kōmyntarze:

Dej pozōr tyż:  Petycja do Prezydenta RP w sprawie ślōnskij godki - PODPISZ!

Cołkie zdarzynie w ucieszny spusōb pokozało sytuacyjo ślōnskij godki. Mogymy być radzi, iże – dziynki europosłowi Łukaszowi Kohutowi, a trocha tyż bez cufal – zrobiyło sie ô nij zaś trocha głośnij w Europie.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Tumacz, pisorz, popularyzatōr ślōnskij godki. Spōłtwōrca serwisu.

Śledź autora:

3 kōmyntŏrze ô „Europejski Parlamynt: Ślōnsko godka wygrowo… z polskim tumaczym

 • 17 grudnia 2020 ô 09:48
  Permalink

  Tzw. specjaliści od polskiego ośmieszeni.
  Brawo Łukasz!

  Ôdpowiydz
 • 16 grudnia 2020 ô 20:00
  Permalink

  Łzy wzruszenia i rozbawienia równocześnie. Bezcenne.

  Ôdpowiydz
 • 16 grudnia 2020 ô 16:25
  Permalink

  Wielgo Klasa, wiela sie czekalo, coby RAŚ zaczōn dzierzec mowy Po ślōnsku we sejmiku… Majstersztyk!

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza