Europa to je nasz hajmat! Europa to jest nasza ojczyzna!

Europa to je nasz hajmat!

Prezydynt Duda chcioł kejś ôszydzić Unio Europejsko i zmianowoł jōm „wyimaginowaną wspólnotą”. Mioł recht, choć bodej niy czytoł ksiōnżki wielgigo politologa Benedicta Andersona pod tym tytułym. Unio Europejsko je forsztelowanōm spōlnotōm. Jak kożdŏ spōlnota.

Unio Europejsko narodziyła sie z pamiyńci ciynżoby, kiero przeżyła Europa we czasie II wojny światowyj. Pamiyńć ta przônaczyła forsztelowania wizjonerōw we nadziejã na Europa bez niynawiści, kaj, jak pisoł jedyn z fatrōw Unie Robert Schuman, ludzie bydōm mogli „poznać jedni drugich, takich, jakimi sōm”, by „spōlne przeznaczynie zjednoczyło wszyjskich na dobre i na złe”.

Hned welunek do europarlamentu. Wystartujōm tyż w nich ci, kerzi Unije niy majōm we zocy, a srogszym kamratym je dlŏ nich choby Putin. Arcybiskup Bolesław Kōminek, Ślōnzok spod Rybnika i autōr brifu biskupōw polskich do biskupōw niymieckich, gŏdoł, iże „prziszłość to Europa – nacjonalizmy to przeszłość”. Ôd nŏs zależy, co ôbierymy.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Europa to jest nasza ojczyzna!

Prezydent Duda chciał kiedyś wydrwić Unię Europejską i nazwał ją „wyimaginowaną wspólnotą”. Miał rację, choć chyba nie czytał książki wielkiego politologa Benedicta Andersona pod tym tytułem. Unia Europejska jest wyimaginowaną wspólnotą. Jak każda wspólnota.

Unia Europejska narodziła się z pamięci cierpienia, które przeżyła Europa podczas II wojny światowej. Pamięć tę przerobiła wyobraźnia wizjonerów w nadzieję na Europę bez nienawiści, gdzie, jak pisał jeden z ojców Unii Robert Schuman, ludzie będą mogli „poznać jedni drugich, takich, jakimi jesteśmy”, by „wspólne przeznaczenie zjednoczyło wszystkich na dobre i na złe”.

Dej pozōr tyż:  Krōtko a korzynnie #6 Kandy podzioło sie nasze “Szczyńść Boże” a “Z Bogiym”?

Wkrótce wybory do europarlamentu. Wystartują też w nich, którzy Unii nie szanują, a większym przyjacielem jest dla nich choćby Putin. Arcybiskup Bolesław Kominek, Ślązak spod Rybnika i autor listu biskupów polskich do biskupów niemieckich, mówił, że „przyszłość to Europa – nacjonalizmy to przeszłość”. Od nas zależy, co wybierzemy.

*Marcin Musiał (ur. 1988) – humanista zaangażowany, Ślązak, literaturoznawca, bloger “tylko burak nie czyta”, autor projektu ustawy o śląskim języku regionalnym i dwóch samorządowych programów dla śląskiej kultury, mieszka w Katowicach.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Marcin Musiał (ur. 1988) – humanista zaangażowany, Ślązak, literaturoznawca, bloger “tylko burak nie czyta”, autor projektu ustawy o śląskim języku regionalnym i dwóch samorządowych programów dla śląskiej kultury. Współautor (razem z Moniką Rosą) książki "Kiedy umrze ślōnsko gŏdka". Na portalu Wachtyrz.eu pisze o swoich pasjach – Śląsku, literaturze, polityce i piłce nożnej. Pochodzi z Żor, mieszka w Katowicach.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza