Dykcjōnorz Godki Ślōnskij

Dziwejcie sie, jak tyn czas wartko leci, człowiek sie starzeje, a Dykcjōnorz Godki Ślōnskij mo już 3 latka, tōż idzie pedzieć, co to już je taki mały bajtel. Zaczło sie we 2017 roku, jak żech zaczōn spisować te nasze ślōnski słowa, dyć było tego co roz to wiyncyj, tōż pogodoł żech ze Wojtkym Orlińskim, coby narychtować ku tymu jaki program, a puścić to sam, do interneca. I tak ôd listopada 2017 roku wpisowali my te hasła do dykcjōnorza, a gynau we niedziela 11 marca 2018 Dykcjōnorz Godki Ślōnskij pokozoł sie we internecu (www.dykcjonorz.eu).

We dykcjōnorzu treficie roztomańte ślōnski słowa (sztyjc prōbujymy coś tam wrazić nowego), a jejich tłōmaczyni po polsku, niymiecku, czesku, a angelsku. Kożde słowo mo tyż swoja ôdmiana, a pokozane je, jako te słowo idzie „wrazić”  do zdanio. Co je najwiynkszōm zaletōm dykcjōnorza? Możno to, że sie pokozoł, a je „on line”, tōż idzie w kożdej chwili dō niego wejrzeć. Czy dykcjōnorz je kōmpletny, abo taki „echtślōnski”? Niy, a można ani nigdy taki niy bydzie. Sōm sam ślōnski słowa, głōwnie spod Rybnika, tōż możno we inkszych kōnskach Ślōnska godo sie trocha inakszy. Dyć niy bydymy sie ô to wadzić. Dykcjōnorz mo być pōmocōm przi godaniu, czytaniu, abo pisaniu po ślōnsku, dyć niy ma to żodno „wyrocznia”, ani „muster”. Kej u Was sie godo trocha inakszy po ślōnsku, tōż godejcie po swojimu, yno rōbcie to dobrze, a kōnsekwyntnie.

Dej pozōr tyż:  Rada Języka Śląskiego bierze się do roboty

Wierzymy, że kedyś jynzyk ślōnski bydzie mioł swoja jedna gramatyka a  pisownia, a Dykcjōnorz Godki Ślōnskij pōmoże jōm poskłodać. Tōż zaglōndejcie do dykcjōnorza, piszcie nōm, kej treficie felery, a powiydzcie tyż ô nim Waszym Kamratōm. Dykcjōnorz je dlo Wszystkich Ślōnzokōw i niy yno Ślōnzokōw, chocioż nikerzi możno godajōm, a piszōm trocha inakszy.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Stasiek Neblik i Wojtek Orliński

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza