Drugŏ edycyjŏ Festiwalu elektrONarracje ôd 6 lipnia w rujinach Tyjatru Victoria w Gliwicach

ElektrONarracje to ekstra festiwal, co po dalszy rŏz wizualnie i klangowo ôczaruje gliwiczanōw i niy ino.
We sztyry lipniowe piōntki rujiny Tyjatru Victoria bydōm połne elektrōnicznyj muzyki i niyôbyczajnych ôbrazōw. Na ôczach ôglōndŏczy ôżyjōm kōmiksowe ôzprŏwki ô Gliwicach, a klasyczne niyme filmy dostanōm niytypowe muzyczne interpretacyje.

W kożdy wieczōr ôdbydōm sie dwie projekcyje – ekstra narychtowanŏ animacyjŏ kōmiksu jak tyż pokŏz filmu niymego z muzykōm na żywo. Twōrcy wizualni wziōnli sie kōmiksy ôbrane z antologije „Niczego sobie. Komiksy o mieście Gliwice”, wydanyj ôd Muzeum w Gliwicach. Ôżywiōnym ôzprŏwkōm inspirowanym historyjōm miasta tŏwarziszyć bydōm niyme filmy z ekstra akōmpaniamyntym we formie muzyki elektrōnicznyj ôdtwŏrzanyj ôd lokalnych DJ-ōw.

Projekcyje w rujinach Tyjatru Victoria bydōm dziŏć sie we sztyry lipcowe piōntki. Kożdy festiwalowy wieczōr poczynać sie bydzie ô godzinie 20.00, a stymp na je darmowy. Inauguracyjŏ fajru już 6 lipnia, jak ôglōndŏcze ujzdrzōm animacyjõ kōmiksu „Capitol” autorstwa Marka Turka jak tyż klasyczny niymy film „Pancernik Potiomkin” w źwiynkowyj aranżacyji Zbigniewa Chojnackiego. Na dalszy piōntek – 13 lipnia zaplanowano było pokŏz animowanyj wersyje „Kōmandosōw z Berlina” autorstwa Rafała Szłapy jak tyż elektrōnicznõ improwizacyjõ Jacka Latonia aka CuefX do dalszyj niymyj produkcyje filmowyj – „Fantōmasa”. 20 lipnia na ekranie ôżyje kōmiks „Victoria”, co jego autorami sōm Tomasz Kontny i Anna Helena Szymborska. Projekcyji tŏwarziszyć bydzie pokŏz kultowego „Metropolis” Fritza Langa z muzycznōm ôprawōm Michała Wajdzika aka Rabbit ôn The Moon. Finoł festiwalu ôdbydzie sie 27 lipnia. Wtynczŏs w rujinach Tyjatru Victoria bydzie szło ujzdrzić animacyjõ kōmiksu „Marcowe ulice” autorstwa Daniela Gizickiego jak tyż Grzegorza Pawlaka. Mocny kōniec fajru zagwarantuje pokŏz absolutnego klasyka kina niymego – na ekranie ukŏże sie „Nosferatu – symfōnijŏ grozy”. Źwiynkowõ ilustracyjõ do filmu zagwarantuje Sebastian Pypłacz aka Pan Stian.

Dej pozōr tyż:  Edith Stein - W poszukiwaniu prawdy

Festiwal elektrONarracje ta idyjŏ Stŏwarziszyniŏ Inicjatywa. Piyrszŏ edycyjŏ fajru ôdbyła sie w łōński rok i podbiyła serca gliwiczanōw – gŏdŏ Tomasz Szabelski, szef Inicjatywy i pōmysłodŏwca festiwalu – Wtynczŏs w czasie plenerowych projekcyji ôżywiylimy sztyry piyrsze kōmiksy z antologije „Niczego sobie. Komiksy o mieście Gliwice” („Garbus”, „Ballada o tym jak zły Mansfeld swój apetyt zaspokoił”, „Zobaczyć króla”, „Czowiek z żeliwa”).

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wiyncyj informacyji idzie znojść pod adresōm: www.facebook.com/festiwalelektronarracje
Stymp na wszyjske projekcyje je darmowy.

Autorzi animacyji użyli ôbrazōw i tekstōw z antologije „Niczego sobie. Komiksy o mieście Gliwice” wydanyj w 2012 roku. Antologijõ idzie kupić na www.muzeum.gliwice.pl
Copyright © by Muzeum w Gliwicach.

Festiwal elektrONarracje dzieje sie dziynki dofinancowaniu Urzyndu Miasta Gliwice i we spōłpracy z Muzeum w Gliwicach.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza