Ćwiczynia policyje ze helikopterym Black Hawk [WIDEO]

W piōntek skōńczyło sie 4-dniowe szkolynie wysokościowe ślōnskich kōntrterrorystōw. Po piyrszy roz na Ślōnsku policyjni kōmandosi trynujōm ze helikopterym Black Hawk. Gospodorze zaprosiyli do udziału w trefie swojich kamratōw z Lublina, Kielc, Rzeszowa, Poznania, Ôpolo i Łodzi jak tyż ôperatorōw jednotek wojskowych AGAT i JWK. Tymatym szkolynio było użycie helikoptera w działaniach bojowych. We sztwortek przedstawiciele mediōw mogli relacjōnować m.in. desant kōntrterrorystōw na dach budōnku.

Szkolynie ôbyjmowało m.in. tryning roztōmajtych technik desantu Zespołōw Bojowych z pokładu helikoptera jak tyż jejich ewakuacyje na pokłod. Uczestniki szkolynio doskōnalyli swoje talynta z zakresu działań wysokościowych, taktyki kōntrterrorystycznyj i specjalnyj, jak tyż wyszkolynio strzeleckigo. Realizowane ôd nich zadania ôbyjmujōm desant na elymynta infrastruktury miastowyj dachy budōnkōw – jak tyż teryny zalesiōne, zastawiynie ôsōb co uciykajōm autym, jak tyż ewakuacyjo – a wszyjsko to z użyciym helikoptera. Kōntrterroryści doskōnalyli tyż elymynta działań retōnkowych. Szkolynie ôbyjmuje tyż zajyńcia strzelecke, co w jejich w czasie policyjōny ćwiczōm precyzyjno eliminacyjo zagrożyń w sytuacyjach zakładniczych.

Samodzielny Podôddzioł Kōntrterrorystyczny Policyje w Katowicach je trzimany w ciōngłyj gotowości bojowyj. Bez to kōntrterroryści durch doskōnalōm swoje talynta i regularnie uczestniczōm w rozmajtych szkolyniach.

Foto i wideo: Arkadiusz Ciozak, KWP Katowice

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Zabrze: Ciśniemy na wieżę

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza