COP24 we Katowicach

W Katowicach zacznōn sie dzisiej szczyt klimatyczny COP24. Media na świecie nojbarzij skuli tego dŏwajōm pozōr na to, iże ôrganizowanie takigo trefu we postrzodku regiōnu, co wydobywŏ wōngel i we krŏju, co durch 80 procynt swojij ynergije elektrycznyj biere z wōnglŏ, ône je leko irōniczne.

Na szczycie bydzie hned trzidziści gōw państw, siedmiu ministrōw spraw auslyndzkich i 82 ministrōw strzodowiska. Wszyjskich delegatōw bydzie bez 20 tysiyncy.

Do nŏs, ludzi stōnd ale nojważniyjsze je to, jake problymy bydymy mieć bez nojbliższe dwa tydnie. Ôkrōm problymōw ze transportym, do 16 grudnia we Katowicach je zakŏz zgrōmadzyń spōntanicznych. Do 15 grudnia we cołkim wojewōdztwie mōmy tyż stopiyń Alfa zagrożyniŏ terrorystycznego. Ô inkszych ôgraniczyniach mogymy sie dowiedzieć ze ekstra infolinije, co jã Policyjŏ ôtwarła dlŏ miyszkańcōw: 32 200 11 11.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza