Chycyni złodzieje kōł ze Strumiynia

Policyjōny ze Strumiynia zastawiyli nojprzōd 19-latka, a niyskorzij pospōł z mōndurowymi ze Skoczowa 31-letnigo chopa. Ôba kradli koła. Piyrszy wpŏd hned po porwaniu, co sie niy podarziło, a drugi w czasie pościgu. 31-latek bōł do tego poszukowany i posiadoł narkotyki.

W ôstatni wikynd policyjōny ze Strumiynia byli poinformowani ô pŏru raubach kōł. W niydzielã na wieczōr złodziyj porwoł koło i prōbowoł nim uciykać, ale przitomny miyszkaniec gminy pojechoł za nim. Niystety raubiyrz poradziōł uciyc, ale już piechty, bo koło pociep. Zaalarmowani ô zdarzyniu policyjōny zarŏz wziōnli poszukować złoczyńcy. Niycałõ godzinã po zdarzyniu ôstoł chycōny. 19-latek bez stałego placu zamiyszkaniŏ trefiōł do policyjnyj cele. Na nastympny dziyń w Skoczowie ôstoł zastawiōny drugi ze raubiyrzōw, 31-letni chop. Na widok policyjōnōw prōbowoł uciykać, ale wartko ôstoł chycōny. Powodōw do ucieczki mioł moc, bo niy ino raub drogich kōł. Chop posiadoł przi sobie pŏrã gramōw narkotykōw jak tyż bōł poszukowany ku cylu ôdbyciŏ kŏry heresztu. Policyjōny przi podszukowaniu sprawy ôbsztalowali, iże przestympcy ôdpadajōm za raub co nojmynij sztyrech kōł ô cynie społym bezma 5000 zł. Koła ôstały już ôdebrane i przekŏzane posiedzicielōm. Za raub prawo przewiduje kŏra heresztu nawet do piyńciu lŏt.

Fot.: KPP Cieszyn

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Jeszcze piękniej na tężni

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza