Chorzów: Muzeum Hutnictwa powołuje społeczne kolegium doradcze

 • Muzeum Hutnictwa w Chorzowie powołuje do życia Społeczne Kolegium Doradcze. Jego powołanie to jedna
  z rekomendacji wypracowanych w ramach konsultacji społecznych – projektu „Oddział Od/Nowa” zrealizowanego przez Muzeum w 2023 r.
 • Będzie to pięcioosobowy zespół w skład, którego wejdą przedstawiciele organizacji działających w obszarze upowszechniania kultury, odpowiedzialny za rozwój dialogu społecznego pomiędzy Muzeum Hutnictwa, a wspólnotą wokół niego budowaną.
 • Nabór osób zainteresowanych udziałem w Społecznym Kolegium Doradczym trwa do 22 marca br.
 • Kandydaci powinni posiadać rekomendację udzieloną przez stowarzyszenia naukowe i twórcze, fundacje bądź inne instytucje, których działalność jest zbieżna ze statutowym zakresem działania Muzeum.

Reprezentujesz lub działasz w organizacji, stowarzyszeniu naukowym lub twórczym? A może w fundacji? Działasz w obszarze upowszechniania kultury, zajmując się tradycjami hutniczymi, techniką, historią, etnologią, archeologią, sztuką lub rzemiosłem artystycznym z terenu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego lub Chorzowa? Jesteś zainteresowany wspieraniem i udziałem w procesie uspołeczniania działalności Muzeum Hutnictwa? Zapraszamy do udziału w Społecznym Kolegium Doradczym. Sprawdź co należy zrobić, aby zgłosić swoją kandydaturę.

Czym jest Społeczne Kolegium Doradcze i jakie stoją przed nim zadania?

Społeczne Kolegium Doradcze to pięcioosobowy zespół odpowiedzialny za rozwój dialogu społecznego pomiędzy Muzeum Hutnictwa, a wspólnotą wokół niego budowaną. Jego powołanie wynika z rekomendacji wypracowanych w ramach obszernych konsultacji społecznych – projektu „Oddział Od/Nowa”, zrealizowanego przez Muzeum w 2023 r.

Do zadań Kolegium należeć będzie:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 • wspieranie Dyrektora Muzeum w działaniach i projektach służących wszechstronnemu rozwojowi różnorodnej, dostępnej, otwartej na dialog, społecznie aktywnej i przeciwdziałającej wykluczeniom działalności kulturalnej Muzeum;
 • opiniowanie wniosków w ramach projektu „Zakładowy Dom Kultury”;
 • wspieranie aktywnego udziału społeczności lokalnej
  w kształtowaniu oferty kulturalnej i kulturalno-turystycznej Muzeum;
 • udział w tworzeniu rozwiązań systemowych w obszarze współpracy ze społecznością lokalną;
 • wspieranie Muzeum w procesach budowania publiczności i komunikowania się z nią;
 • wspieranie działań Muzeum zmierzających do pozyskiwania środków na działania statutowe instytucji ze źródeł prywatnych i publicznych.
Dej pozōr tyż:  Tychy: Zaprojektuje czapki frygijskie na IO

Kto i jak może stać się członkiem Społecznego Kolegium Doradczego?

Do udziału w pracach Kolegium zapraszamy osoby aktywne społecznie z Chorzowa i regionu zainteresowane rozwijaniem współpracy ze społecznością lokalną. Członkowie Kolegium powołani zostaną decyzją Dyrektora Muzeum Hutnictwa w oparciu o rekomendacje udzielone przez stowarzyszenia naukowe i twórcze lub fundacje i inne instytucje, których działalność jest zbieżna ze statutowym zakresem działania instytucji, zainteresowane wspieraniem działalność Muzeum.

Na wypełnione i podpisane wnioski zgłoszeniowe do Społecznego Kolegium Doradczego (formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Muzeum) czekamy do 22 marca 2024 r. pod adresem mailowym: kontakt@muzeumhutnictwa.pl

Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum Hutnictwa w Chorzowie do dnia 05.04.2024 r.

Jak wyjaśnia Adam Kowalski, dyr. Muzeum Hutnictwa –  Konsekwentnie włączamy społeczność lokalną w budowanie oferty programowej. Zaczęliśmy od „Królestwa żelaza”, czyli wystawy stałej, która nie powstałaby bez udziału mieszkańców. Następnie zrealizowaliśmy całoroczny program „Oddział Od/Nowa”, zachęcając do aktywnego współtworzenia wizji oddziału naszej instytucji, który za kilka lat powstanie według społecznych rekomendacji w Domu Kalidego. Teraz powołujemy stałe kolegium doradcze złożone z osób aktywnych społecznie, które będzie miało możliwość wesprzeć nas w realizacji zadań statutowych. Tym samym Kolegium będzie realnie uczestniczyć w procesach kształtowania naszej oferty.

Więcej na: https://muzeumhutnictwa.pl/aktualnosci/skd/

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza