Chorzōw: chop trefiōł do heresztu, bo bōł nerwowy

Policyjōny z chorzowskij drogōwki chyciyli 37-letnigo chopa, co bōł poszukowany, bo zapōmnioł stawić sie do heresztu. Jak sie pokŏzało, niy bōł to jedyny problym ôd chopa. W czasie przeszukaniŏ mōndurowi znŏdli u niego narkotyki. Chop usłyszoł już ôbskarżynie. Terŏz ô jego losie uzdŏ gyricht.

Policyjōny z Wydziału Ruchu Drōgowego chorzowskij kōmyndy, zastawiyli do kōntrole dostawczego volkswagena. W czasie czynności dali pozōr na pasażera auta. Jak ôbejzdrzoł mōndurowych, to wziōn sie barzo nerwowo zachowować. Już po chwili, jak ino mōndurowi wybadali nerwowego pasażera, wszyjsko sie wyklarowało. Pokŏzało sie, iże chop bōł poszukowany, bo niy stawiōł sie do heresztu. To ale niy bōł kōniec problymōw 37-latka. W czasie przeszukaniŏ policyjōny znŏdli u niego 20 gramōw amfetaminy. Chop usłyszoł już ôbskarżynie, terŏz przebywŏ w hereszcie, kaj czekŏ na dalszy rozsōndek.

Zdrzōdło i foto: KMP Chorzōw

Dej pozōr tyż:  Ślōnski adler nazŏd u czeskich hokeistōw

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza