Bytōm: szandarzi chyciyli chopa, co ôkradoł groby

Kryminalni z piekarskij kōmyndy zastawiyli podyjzdrzanego 60-latka, a niyskorzij zabezpieczyli 25 kamiynnych lampiōnōw, co jejich cołkŏ cyna rachowanŏ je na nojmynij pŏrã tysiyncy złotych. Miyszkaniec Bytōmia działoł na terynie Piekŏr i miast naôbkoło, kaj ôkradoł groby. Chopowi grozi nawet 8 lŏt w hereszcie. Wachtyrze prawa z piekarskij jednotki poszukujōm terŏz posiedzicieli czynści skradzionych lampiōnōw, co do terŏz niy zgłŏszali porwań.

60 lŏt stary miyszkaniec Bytōmia bōł chycōny we ôstatni tydziyń. Chop bōł podyjzdrzany ô dokōnanie pŏru raubōw z terynu smyntŏrzōw. Ze stympnych uzdań piekarskich kryminalnych wynikało, iże porwane lampiōny mogły być przedane do jednego z lōmbardōw we Bytōmiu. Jak sie pokŏzało, szlak bōł dobry. Policyjōny przeszukali jego pōmiyszkanie i znŏdli 25 lampiōnōw, co, jak pedzioł podyjzdrzany, ôstały porwane na terynie Piekŏr i miast naôbkoło. Chop usłyszoł już niykere ôbskarżynia, jednak durch poszukowani sōm posiedziciele dalszych lampiōnōw. Stympne uzdania przizwŏlajōm porachować cyna skradzionych przedmiotōw na nojmynij pŏrã tysiyncy złotych. 60-latek prziznoł sie do popołniyniŏ przestympstwa ôkradzyniŏ placu spoczynku ôsōb umartych, za co grozi mu nawet 8 lŏt heresztu. Piekarscy śledczy przijzdrzōm sie tyż działalności lōmbardu, kerego posiedziciel może ôdpadać za niyumyślne paserstwo.

Policyjōny z Kōmyndy Miejskij Policyje w Piekarach Ślōnskich proszōm ô zgłŏszanie sie posiedzicieli skradzionych lampiōnōw, co faktu raubu to terŏz niy zgłŏszali na policyjõ. Do ôdebraniŏ skradzionych przedmiotōw kōnieczne bydzie przedstawiynie lecy jakigo wykŏzu, iże je sie jejich posiedzicielym (wykŏz kupna, paragōn, fotografijŏ abo akuratny ôpis znakōw charakterystycznych).

Dej pozōr tyż:  Rudy - Rybnik: Kolejką na niedzielną wycieczkę

Zdrzōdło: KMP Piekary

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza