Bytōm: ôżartŏ matka ôpiykowała sie cerōm

Bez 1,2 promila alkoholu miała 25-letniŏ bytōmianka, co zajmowała sie 3-miesiyncznōm cerōm. Szandarōw powiadōmiyli pracownicy MOPR-u, kerzi przekŏzali dziecko do lazarytu. Matka dziouszki usłyszała już ôbskarżynie. Ôdpowiy terŏz przed prokuratorym. Grozi jij do 5 lŏt heresztu.

Wczorej rano pracownicy bytōmskigo MOPR-u powiadōmiyli policyjōnōw z kōmisariatu na Stroszku ô ôżartyj kobiycie, co mŏ pod ôpiekōm 3-miesiyncznõ cerã. Wachtyrze prawa ôstali zawołani do jednego z hotelōw przi ulicy Strzylcōw Bytōmskich. Podszukowanie alkōmatym wykŏzało u kobiyty bez 1,2 prōmila alkoholu w ôrganiźmie. Bytōmianka ôstała zastawiōnŏ i trefiyła do policyjnego heresztu. Pracownicy MOPR przekŏzali dziouszkã pod ôpiekã lazarytu. Matka ôd dziecka usłyszała już ôbskarżynie. Terŏz 25-latka ôdpowiy przed prokuratorym. Grozi jij nawet do 5 lŏt heresztu. Pōnadto wachtyrze prawa poinformujōm ô zdarzyniu gyricht familijny.

Zdrzōdło: KMP Bytōm

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza