Bytōm: narkotyki za 6 tys. złotych we kabzach

Bytōmscy szandarzi przejōnli amfetaminã, co z nij szło narychtować bez 1500 „dziołkōw” dilerskich i zastawiyli 54 lata starego bytōmiana. Przejynte narkotyki na czŏrnym rynku sōm wert bez 6 tysiyncy złotych. Prokuratōr ôbjōn chopa policyjnym dozorym. Grozi mu terŏz do 10 lŏt heresztu.

Kryminalni z bytōmskij kōmyndy, co sie zajmujōm walkōm przestympczościōm narkotykowōm, kludziyli robotã przeciwko dilerōm narkotykōw. Przi ulicy Jochymczyka policyjōny zastawiyli 54-latka, co mioł przi sobie amfetaminã, z keryj szło narychtować bez 1500 „dziołkōw” dilerskich. Przejynte narkotyki na czŏrnym rynku sōm wert bez 6 tysiyncy złotych. 54-latek trefiōł do policyjnego heresztu. Chop usłyszoł już ôbskarżynie. Prokuratōr ôbjōn go policyjnym dozorym. Terŏz ôdpowiy przed gyrichtym. Bytōmianowi grozi do 10 lŏt heresztu.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza