Bydōm „migać” po ślōnsku

We Katowicach, w sobota 21 września przed Regiōnalnym Instytutym Kultury przi ul. Tyjatralnej 4 bydōm bezmała ôtwiyrać „parklet” (tak sie to chyba mianuje). Ô pōł dziesiôtej rano bydzie  prymiera ksiōnżki ze bojkami dlo dziecek „Czytej bajtlom kożdy dziyń”, czytać bydōm bojki z tej ksiōnżki, a pora z tych bojek bezmała przetłōmaczyli tyż na jynzyk migowy, tōż bydōm tyż „migać”. Bydzie to chyba piyrszy taki przipadek, kaj jynzyk ślōnski bydzie „migany”. Idzie tam prziś za darmo a posłōchać i podziwać sie z dzieckami na te migani. Dyć jak kery bydzie mioł szczynści, to możno tyż erbnie kero ta ksiōnżka dlo sia.

Wiyncej:

https://www.facebook.com/events/2442784399334488/

Fojerman

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Zabrze: Ciśniemy na wieżę

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza