Rybnik: Paruszowiec zachwolo sie na szpacyr (fotogaleryjo)

Tynżnia solankowo, piykne molo, łōnka z wōniajōncymi kwiotkami, a teraz tyż plac dlo bawiynio dlo dziecek, podany na park linowy – werci sie kedy wybrać po połedniu na rybnicki Paruszowiec.

Choć jesiyń hned przidzie, to lato niy popuszczo, a namowio do szpacyrōw, abo rajzōw na kole. We Rybniku je dużo takich szportplacōw kole tych miedzek na koła. Ńajbardziyj znane sōm Pniowiec z nowōm miedzkōm ku bance we Stodołach, a tyż Paruszowiec i zasuto kwiotkami a zielōnym tynżnia solankowo. Niy yno idzie sam dychać jod, ale i dychnyć chwila po robocie. Chocioż je sam blisko do cyntrum miasta, to zdo sie choćby na Mazurach – piykny stow a molo ze ławkami, co ku niymu kludzi. Kole tynżnie idzie tyż pograć na roztomańtych grach na stołach, abo poczytać ksiōnżka, kero idzie pożyczać sam we biblotyce na świyżym lufcie. Dlo tych, co chcōm czegoś wiyncyj, postawiyli sam ôtok park linowy dlo tych najmyńszych. Zaproszōmy.

Tak tynżnia, jak i park linowy, postawiōne były ze „budżetu ôbywatelskigo (lata 2017 a 2019). Inksze rzeczy (miedzki, kwiotka, krze, ławki) naszykowały Zarzōnd Miejskij Zielynie a Rybnicki Śłōżby Kōmōnalne.

Źdrzōdło: UM Rybnik, przełożōł na ślōnski Fojerman, fotografije Lucyna Tyl

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Prometeusz zaskoczył na INDUSTRIADZIE 2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza