Bōjcie sie Ślōnzokōw (i klikejcie nasza strōna)!

“Czy po śląskim zrywie, przy ewentualnym uznaniu narodowości i języka śląskiego, ludzie ze Śląska zapragną czegoś więcej? Specjalnych przywilejów, autonomii, niepodległości?”.

“Bo jest też druga strona śląskiego medalu. Niezależnie od dobrych słów i chęci organizatorów akcji, z tyłu głowy pozostają obawy, które przez kolejne lata zniechęcały następne rządy do zajęcia się tym tematem.”

“Jak pisała Mirosława Siuciak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w głoszonych przez RAŚ postulatach stworzenia samodzielnego, niezależnego od państwa polskiego, regionu pod nazwą “Oberschlesien””

“[RAŚ] zbudował narrację, która dla niemal wszystkich opcji politycznych jawiła się jako niebezpieczna i zagrażająca trwałości państwa w obecnym kształcie. Wśród przeciwników śląskiej odrębności pojawiły się obawy, że za chwilę Śląsk pokusi się o autonomię, a później o niepodległość.”

“Ślązacy zapewne nie zadowolą się “dobrym wynikiem liczbowym”, tylko pójdą po więcej.”

Tekst ôd Łukasza Szpyrki mało godo ô tym, ô co Ślōnzokōm sie rozchodzi. Moc za to ô tym, co mu (abo stereotypowym Polokōm) sie zdowo na tymat naszych cylōw i motywacyji.

Idzie ô Ślōnzokach padać, iże kryjōm jako drugo strōna medalu. Iże na zicher chcōm co wiyncyj. Że za ich prawym do swobodnego ôkryślanio włosnyj tōżsamości kryje sie zło wola. Idzie cytować szpecōw, co ô ślōnskich ôrganizacyjach ôsprawiajōm, co ino im sie pozdo, chocioż by te ôrganizacyje roz za razym prōbowały erklerować (deklaracyjami i robotōm), jak to po prowdzie je. Idzie przipinać Ślōnzokōm etyketa “Pozōr! Niybezpieczyństwo”.

Dej pozōr tyż:  Opa Heinrich ôpowiadoł (1): Wir sind Kinder aus Guttentag

Czymu? Bo z tego sōm kliki. Bo wylynkany czytelnik to czytelnik, co ôstawi kōmyntorz, pokoże artykuł kōmu inkszymu, bydzie na strōnie pora sekund dużyj i ôboczy pora reklam wiyncyj.

Na strachu do myńszości etnicznyj i na niynawistnych stereotypach swojich czytelnikōw portal Interia – tastaturōm Łukasza Szpyrki – buduje swoja popularność. Gynau podug nojwiyncyj destrukcyjnych do społeczyństwa prawideł – tych, co je erkleruje bez przikłod dokumynt ôd Netflixa “The Social Dilemma”. Tych, co – jak znōmy z nojnowszyj historyje – kludzōm do roślatowanio sie ôbywatelskij spōlnoty, napaści na kapitole, do czystek etnicznych.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Niy wia, co ôdpedzieli na pytania ze ankiety inksi zapytani. Wiym ale, co żech odpedzioł jo, a co niy pasowało do czornego ôbrazu Ślōnzokōw z tego artykułu.

“Górnośląska kultura, język i tożsamość potrzebują narzędzi, które z takiego uznania wynikają.
(…)
Nie chodzi o to, by kogoś przekonywać do określenia się jako Ślązak. Chodzi o dotarcie do wszystkich Ślazaków z informacją, że MAJĄ PRAWO wpisać “narodowość inna – śląska”, jeśli to z nią się identyfikują. Dajmy po prostu znać, ilu naprawdę nas jest.”

Ale z informacyjnyj akcyje niy ma klikōw, bo żodyn sie na nia niy zeszteruje, żodyn sie jij niy zlynknie. Do serwisōw informacyjnych Ślōnzok-ôbywatel to je darymny futer. Dobry, bo klikalny Ślōnzok, to Ślōnzok-wrōg.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Tumacz, pisorz, popularyzatōr ślōnskij godki. Spōłtwōrca serwisu.

Śledź autora:

Jedyn kōmyntŏrz ô „Bōjcie sie Ślōnzokōw (i klikejcie nasza strōna)!

 • 17 lutego 2021 ô 19:37
  Permalink

  Ślōnsk to śpioncy ôlbrzim, ô tym sie PiS przekōnoł, po słynnej wypowiedzi nt. Ukrytyj Opcyji Niymieckij. Tera dzierżōm pyski, bo sie nauczyli, że to wiater dlŏ zyjglōw Ruchu Ślōnskigo. Niy ważne co piszōm ważne, że piszōm. Tego sie PiS boji.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza