Bez gipsdekã wyniōs mobilniŏki i tablety

Do 10 lŏt hereszcie może przepyndzić 29-latek, co włōmoł sie do zalōnu firmowego necu telefōnicznego w jednyj z jastrzymbskich galeryji. Chop wytargoł kasetōny z gipsdeki i z postrzodka sklepu porwoł 21 maszin elektrōnicznych wert bezma 52 tys. zł. Jastrzymbscy kryminalni chyciyli złodziyja i ôdebrali statek wert 48 tys. zł. Jastrzymbiōn dostoł policyjny dozōr.

Wszyjsko trefiyło sie w nocy z 17 na 18 stycznia. Raubiyrz wytargoł kasetōny z gipsdeki i dostoł sie do postrodka sklepu, a stamtōnd wziōn 21 maszin elektrōnicznych, w tym telefōny, smartfōny i tablety wert bezma 52 tysiōnce złotych.

Kryminalni wartko doszli do winnego i dziynki swojim działaniōm chycōno było 29-latka i ôdzyskano 19 maszin wert 48 tysiyncy złotych. Chop dostoł policyjny dozōr. Może trefić nawet na 10 lŏt do wiyńziyniŏ.

W tyj sprŏwie kryminalni znŏdli tyż sześciu paserōw, co im chycōny przedoł kradziony sprzynt. Ôni tyż usłyszeli ôbskarżynia. Terŏz mogōm dostać sztrŏfã do 5 lŏt wiynziyniŏ.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdrzōdło: KMP Jastrzymbie-Zdrōj

Dej pozōr tyż:  Ruda Śląska: VII Fest Literacki Kakauszale

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza