Ballada ô korōnawirusie

Trzinostego marca roku przestympnego
Doczkali my stanu epidymicznego.
Zawarli nōm szynki, zawarli i szkoły,
Starki siedzōm w dōma, prōzne sōm kościoły.
Dziecka sie radujōm, bo niy ma nauki,
Tata sie nerwuje, bo biyru niy kupi.
Wszyscy we dōmowym hereszcie zawrzyci,
Siedzi starzik, ōma, ty tyż siedź na rzici.

Starzik se puściyli Ôjca Tadeusza,
Tōż mama sztyjc siedzi ze watōm we uszach.
Tata ze sōmsiadym na balkōnach stojōm,
Flaszka majōm jedna, z miarkōm kożdy swojōm.
Mama szyje maski dochtorōm na wartko,
Ô ôbiod terozki dbo cera ze starkōm,
Synek w kōmputerze sztyjc pisze zadani,
Bezmała mu tela dała tego pani.
Starzik gro na cyji, a tata na nerwach.
Ze amtu zwōniyli, tōż trza zrobić przerwa,
Cyknyć se trza selfie a posłać im nazod,
Kożdy wiy, że lepszy dobrze żyć ze władzōm.
Z psym trza iś na szpacyr, kupić jaki jodło,
Barek zaôpatrzyć, ôkazyjo dobro.
Telewizōr uczy, jak sie myje rynce,
A ludzie sraltaśmy kupiyli se wiyncyj.
Klamki szpyrytusym kożōm sztyjc pucować.
Czy wyście, karlusy, slecieli na głowa?
Idzie sie ôdkazić, ô tym sam je godka,
A szpyrytus „wrazić”, do sia, do pojstrzodka.
Prezes siedzi w kōncie, ze kotym na klinie,
Dyć ludzie, przestōńcie, wszystko kedyś minie.
Prezydynt swołuje dziynnie jakiś rady,
Minister choruje, tōż niy dali rady.
Rzōnd durch robi testy swojim familijōm,
Inksi z cołkij reszty ô lyki sie bijōm.

Dej pozōr tyż:  Fojerman: Szarlota

Piykno ta pieśniczka, ôptymizmym sieje,
Skuli tego gizda wesoło sie dzieje.
Przidōm lepsze czasy, jak chycōm wirusa,
Kōńczyć trza mi na tym, dyć napić sie musza.

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza