Atlas z abrahamym

Kaj sie przewiedzieć, jeźli te słōwko po ślōnsku, co ci sie podobo, ale chyba niy pasuje, richtich je z twojich strōn, abo ino sie piere do przodku przi naszym modernym pōmatlaniu? Majōm recht ci, co padajōm, że „tak sie przeca niy godo, bo u mie godo sie tak a tak, >>gorolu<<„?

“Atlas językowy Śląska” – jedna z nojważniyjszych ksiōnżek i zdrzōdeł informacyji ô jynzyku ślōnskim. Efekt podszukōnkōw, co tykajōm sie samego drzynia ślōnskij godki i jeji charakterystycznyj cechy (przinojmnij w kōntekście polskich jynzykowych zwykōw): regiōnalnyj rozmajitości.

I ino je taki jedyn, mały problym: Materyjo było do niego zbiyrano wiela: 60, 70 lot tymu? Pokazowoł sie w latach 70. Downo by my uznali, że to narzyńdzie do badanio już ino historie ślōnskij godki… jakby niy to, że drugigo takigo – ino moderniyjszego – narzyńdzio niy mōmy.

I niy bydymy mieć. Dyć miyndzy inkszymi tyż na to je godkōm ôficjalny status i sparcie ód państwa: coby znodły sie piniōndze na programy, granty i projekty podszukowanio i ôpisowanio.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Chcesz dzisio wejzdrzeć na mapki za lotawicōm/lotaśnicōm/lŏcochōm/gōniochōm/hunculōm/smykulōm/chłopczorōm abo smarkiym/śpikiym/snoplym/gilōm/glicōm/ciupkōm? Sznupej za nimi po antykwariatach abo w cyfrowyj bibliotece, we ksiōnżkach 50 lot starych.

Dej pozōr tyż:  Arthur Silbergleit: Górny Śląsk. Cz. 3 (ostatnia)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Tumacz, pisorz, popularyzatōr ślōnskij godki. Spōłtwōrca serwisu.

Śledź autora:

2 kōmyntŏrze ô „Atlas z abrahamym

 • 29 marca 2023 ô 11:23
  Permalink

  Sehr gut, aże sie chce czytować, kej artikel je schreibniynty po ślōnsku. Ôd durch “ą” “ę” a nadmiaru “a”, to ino gehirnzelle ôbumiyrajōm. Czym wiyncyj gŏdek aktywnie używōmy, tym mynij gehirnzelle ôbumiyrajōm, tōż nŏs mentalnŏ starojść niyskorzij dopadnie. Myjś artiklu zŏcnŏ, niy ino per se, ale coby se pomedikować, kaj uznanie gŏdki za jynzyk regiōnalny se moge przidać. Zajś mŏc ważnŏ zdŏ mi sie myjś artiklu, kej przidzie co do czego a trza baje szkolić we schulunterrichtcie lokalismy policyntrycznygo jynzyka ślōnskigo.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza