Aleksander Lubina: Sonet ze Wiyrchniygo Ślōnska

Sonet ze Wiyrchniygo Ślōnska

we łōknach zawartych skuli waru i mary
mōdre ramy licho trzimiōm zasmōlōne szyby
bez gołymbie futrowane zapleśniałym chlebym
coby nim zdechnōm z głodu deczko furgały

na fynsterbrecie suchǒ merta i hamster chudy
za pōł rynty niyskōrzyj do wnukōw kupiōny
kiej z raichu łōstatni byzuch wytenskniony
miōł przyjechać jak im synek przirzek przōdy

strachōm sie po leku iże to do nich gańba
jeździć dōma na Ślonsk i gōdać po naszymu
iść na ponty do Piykor i łōfyn pōrzykać

strachōm sie iże to sie chnet po cichu skōńczy
umrzi abō bydzie w skansynie schrōnione
pieron wie kaj a tyż mōżno i gōrzyj

 

Aleksander Lubina – germanista, andragog – zdobył wykształcenie w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. Jest publicystą, pisarzem, tłumaczem, autorem programów nauczania, poradników i śpiewnika – był nauczycielem akademickim, licealnym, gimnazjalnym i w szkołach podstawowych oraz doradcą i konsultantem nauczycieli.

Dej pozōr tyż:  Spotkanie Klubu Twórców Górnośląskich

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza