Aleksander Lubina: Adwentowe rzykanie #9

. . .

wyście sōm
wyście sōm Pōnbōczku
wyście sōm robotni bez cołki tydziyń

takŏ, takŏ wielŏ niespokopiōnŏ amajza
tako, tako wielŏ hroznucernŏ bina

kiej trza, a dyć trza zŏwdy
to poradzicie maglować
za biglŏsko chycić i biglować
hadrōm dylōwka powyciyrać
heklować i sztrikować tysz

kiej trza, to cołki świat szafniecie
kiej trza

niy gracŏcie sie

z grajfkōm
heblujecie i wiertŏcie,
kiej majster naumiōny
w tyj waszyj kurlawyj izbie
ize chamar

kiej trza, to świat szafniecie
kiej trza

we dziyń Wōsz
we dzień świynty
kiejście gōdni
chyćcie sie za galert
łōd Any starki waszyj
cołki bōnclōk spucujcie
potym amōlety eli karminadle ze trzi
łōd Lizki waszyj ciōtki
srōgi kōłōczek, jaki krepel, gryfnŏ babōwka

kiej trza, to świat szafniecie
kiej trza cōłki świat do nōs

do nōs stōnd
co radzi majōm
pszanie, wiara a nadzieja

co w zōcy majōm
gryfne, dōbre a prōwda
pszanie, wiara a nadzieja

abo ino tak na schwōl gōdajōm

 

Zdjyńcia: Katarzyna Jakóbik-Wocka i Aleksander Lubina

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych.

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Alfama

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza