Aleksander Lubina: Adwentowe rzykanie #4

. . .

za dŏwnego piyrwiyj bōło tak:

chałka moczōnŏ w mlyku gōrkim
pecynka we sznitki krojōnŏ cukrym poprōszōnŏ
puding ze jōhankami
ziarka bani

za dŏwnego piyrwiyj…

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

smutne panny zawiyrajōm, zawiywajōm,
wajajōm… wajajōm…
wajajōm spōmniynie
farfocle a paprochy pod chamarami furgajōm
kōniec, kōniec, szlus i tela…

aliści jako piyrwiej, jako pierwiyj
jako pierwiyj za bajtla
wōniŏ aniołami starki halanie po liczkach

chałka moczōnŏ w gōrkim mlyku
pecynka poprōszonŏ cukrym
puding ze johankami
ziŏrka bani

Ominy paradis sie tracił po leku, po cichu
kōniec, kōniec, szlus i tela…

terŏzki już ino dyszcz a ziōmb a czas
ino czas a dyszcz a ziōmb
żyżyń a głōd

Starzikōwŏ truła zgliwiōła już pŏra rokōw nazōd
kōniec, kōniec, szlus i tela…
niy ôstało wiela
farfōcle a paprōchy pod chamarami furgajōm
kōniec, kōniec, szlus i tela…

terŏzki już ino dyszcz a ziōmb a czas
inō czas a dyszcz a ziōmb
żyżyń a głōd

straciły sie drzewinka i cześnia
kapliczka z Pōnbōczkiym kole cesty je furt

Ôjczenasz,
Zdrōwaś
Aniele Boży, Strōżu mōj
to niy złoto-modre rzykanie
to takie ze starkōm po naszymu gŏdanie

bo jako piyrwiej jako pierwiyj za bajtla
źrzałymu chōpu
wōniŏ aniołami starki halanie po liczkach

smakuje źrzałymu chōpu
bez zymbōw
chałka moczōnŏ w mlyku gōrkim
pecynka we sznitki krojonŏ cukrym poprōszonŏ
puding ze jōhankami
ziŏrka bani

aliści jako piyrwiej, jako pierwiyj
jako piyrwiej za bajtla
wōniŏ aniołami, wōniŏ aniołami
wōniŏ aniōłami starki halanie po liczkach
opy ôsprawianie ô smutnych pannach
ô dandze ô chamarach

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Das Flugzeug
fot. Joanna Jakóbik

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach w szkołach podstawowych i przedszkolach, literat tworzący po polsku, po śląsku, po niemiecku, publicysta, współtwórca KTG Karasol.

Fotografie: Aleksander Lubina i Joanna Jakóbik

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza